Skip to main content

Collectie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (K.N.M.G.)

 Collection
Identifier: UBA83

Scope and Contents

De bibliotheek van de KNMG bestrijkt het gehele terrein van de medische wetenschap en de gezondheidszorg. De collectie bestaat uit ca. 36.000 gedrukte werken, waarvan ruim 8.000 dateren van voor 1800. Verder bevat hij ca. 750 tijdschriften, ca. 750 handschriften, ca. 800 brieven alsmede een collectie portretten. Van uitzonderlijk belang zijn de deelcollecties Boerhaviana, met geschriften van en over Herman Boerhaave (1668-1738), Camperiana: handschriften en tekeningen van Petrus Camper (1722-1789), een grote collectie uitgaven van Vesalius, de nagenoeg volledige collectie vroedvrouwenboekjes en een fraaie collectie pestboekjes. Vrijwel alle geneeskundige werken van belang die in Nederland zijn uitgegeven of door een Nederlander zijn geschreven, zijn in de bibliotheek aanwezig.

Dates

 • middeleeuwen-heden
 • Majority of material found within 16e-18e eeuw

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn en Arabisch

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De situatie in de geneeskunde en gezondheidszorg was rond het midden van de 19e eeuw in de ogen van velen miserabel. De chaotische verdeling van allerlei bevoegdheden tussen medici, heelmeesters en vroedmeesters, de concurrentie met onbevoegde genezers, het gebrek aan leiding bij de bestrijding van epidemische ziekten zoals cholera, en de problemen in het medisch onderwijs eisten krachtige maatregelen van de overheid. In 1849 slaagde een groepje vooruitstrevende medici erin zich met een groot aantal beroepsgenoten te verenigen in de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Samen wilde men de overheid krachtig stimuleren om de medische stand tot eenheid te brengen en passende geneeskundige wetgeving te realiseren. In 1865 werd dit ideaal bereikt door de afkondiging van de Wetten van Thorbecke, waarbij de titel van arts werd ingevoerd en het staatstoezicht op de volksgezondheid werd ingesteld.

In de jaren die volgden veranderde de medische wetenschap ingrijpend onder invloed van de nieuwe ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en de ontdekking van de bacteriën als oorzaak van infecties. Bovendien veranderde er veel in de gezondheidszorg door de belangrijke rol die het moderne ziekenhuis ging spelen. Intensief probeerde de NMG (Koninklijk, dus KNMG, werd zij pas in 1949) deze veranderingen te begeleiden en waar mogelijk ook te sturen door advisering van haar leden en van de overheid. Op lokaal en regionaal niveau waren het de ruim zestig afdelingen van de NMG waar de leden zich konden laten horen en werden zij door bestuurders en deskundigen van alle maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Na de eeuwwisseling verschoof het accent van de NMG in de richting van de belangenbehartiging van de medische stand, die inmiddels weer verdeeld was geraakt door de ontplooiing van de medische specialismen. Huisartsen en specialisten probeerden zich door eigen organisaties binnen de NMG sterk te maken voor hun eigen maatschappelijke en materiële belangen. De expansie van het ziekenfondswezen was hierbij een belangrijke factor die de arts als vrije beroepsbeoefenaar onder zware druk zette.

Dat alles viel stil tijdens de Bezettingsjaren. Eind 1941 werd de NMG door de bezetter opgeheven en vervangen door de Artsenkamer, waarvoor het overgrote deel van de Nederlandse medici echter weigerde lid te worden. Het verzet tegen de Duitse maatregelen en de weigering mee te werken aan de nazificering van de Nederlandse gezondheidszorg nam onder leiding van een kleine groep artsen ('het Centrum') enkele malen zelfs massale vormen aan. Het Medisch Contact, zoals het artsenverzet werd genoemd, werd na de Bevrijding de schakel naar de heropgerichte NMG; de naam Medisch Contact bleef bewaard in de naam van het eigen tijdschrift dat sinds 1946 verscheen.

Om de verschillende belangen beter te kunnen behartigen werd in de nieuwe organisatie een grotere rol toebedeeld aan de Landelijke Huisartsen-Vereniging en de Landelijke Specialisten-Vereniging (nu: de Orde van Medische Specialisten), en kregen ook de arts-ambtenaren en overige artsen in dienstverband een eigen organisatie binnen de NMG. Sinds 1999 werken deze organisaties als partners samen binnen de zogeheten Federatie KNMG. De verantwoordelijkheid voor de bibliotheek ligt bij de eigen bibliothecaris van de KNMG (sinds 1989: prof.dr. M.J. van Lieburg).

Extent

ca. 40.000 items

Abstract in Dutch

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) is de beroepsvereniging van Nederlandse artsen. Van meet af aan werd er door bestuur en leden aandacht besteed aan de geschiedenis van de geneeskunst in de Nederlanden. Daartoe werd een grote verzameling historisch materiaal aangelegd, waarvan de uitgebreide bibliotheek het belangrijkste onderdeel is. Er werd verzameld volgens de volgende criteria: uitgaven op het terrein van de geneeskunst en haar hulpwetenschappen, geschreven door een Nederlander en/of gepubliceerd binnen de huidige grenzen van Nederland en de voormalige overzeese gebiedsdelen. Als zodanig is de collectie nagenoeg volledig. Met name onder de uitgaven uit de 15e-18e eeuw zijn vele hoogtepunten, vanuit zowel medisch-historisch als boekhistorisch oogpunt. Op haar verzamelterrein behoort de bibliotheek van de KNMG tot de belangrijkste ter wereld.

Abstract in English

The Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Royal Dutch Society for advancement of Medicine) is the trade union of the Dutch physicians. From the beginning onwards both board and members highly valued the history of medicine in the Netherlands. Therefore, a large collection of historical material was built, of which the extensive library was the most important part. The material was collected according to the following criteria. In the first place, it had to be published in the field of medicine and its auxiliary sciences. In addition, it had to be written by a Dutchman and/or published within the present boundaries of the Netherlands and overseas territories. As such, the collection is practically complete. It contains many highlights, in particular among the fifteenth to eighteenth century publications. The value of these is large, not only from a medical historical point of view, but also from a book historical point of view. Within the field of medicine the library of the KNMG is one of the most important in the world.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

 1. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.
 2. Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst in bruikleen vereenigd met de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, Nummering I (1849-1930); II (1931-1949); III (1949-1978). Amsterdam, 1930-1980.

Custodial History

In 1849 werd tijdens de oprichtingsvergadering van de NMG besloten dat de Maatschappij over een bibliotheek diende te beschikken. Het eerste jaar bestond de collectie uit vijftien banden, maar na een oproep van de secretaris dr J.P. Heye aan de leden groeide hij snel tot ongeveer 3000 banden in 1855.

Immediate Source of Acquisition

De collectie werd in 1855 in bruikleen gegeven aan de Stadsbibliotheek van Amsterdam, sinds 1877 Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA). In de daaropvolgende jaren werd actief verzameld door de achtereenvolgende bibliothecarissen dr. J.W. Tilanus en dr. A.H. Israëls. Sinds dat jaar is de collectie met die van de UB 'in bruikleen verenigd'.

Appraisal

Het doel van de bibliotheek was en is de medische wetenschap en de uitoefening van de geneeskunde in Nederland te documenteren. Al in 1860 werden de regels vastgesteld volgens welke de bibliotheek zou worden samengesteld: geneeskundige werken van Nederlanders, in Nederland uitgegeven of over Nederlandse geneeskunde en geneeskundigen waar dan ook uitgegeven. Het begrip 'Nederland' werd ruim geïnterpreteerd: zo vielen de Nederlandstalige Belgen eronder, net als de Nederlandse koloniën. Ook de hulpwetenschappen werden verzameld. In latere jaren werden de regels enigszins aangescherpt en nader omschreven:

 1. De werken van Nederlandse schrijvers over de geneeskunde en haar hulpwetenschappen
 2. De geneeskundige werken van buitenlanders in Nederland en de koloniën uitgegeven
 3. Alle geschriften die, met betrekking tot Nederland en de koloniën, uit een geneeskundig oogpunt van belang zijn

Kort na de oorlog werden de regels gedurende enkele jaren minder streng toegepast in verband met het gebrek aan modern studiemateriaal. Een collectie buitenlandse werken zoals handboeken en belangrijke tijdschriften werd ten behoeve van de studie medicijnen op een leeszaal medische wetenschappen geplaatst. Deze werd in 1983 opgeheven. De boeken werden in de magazijnen geplaatst.

De KNMG heeft vanaf 1861 vastgehouden aan de in dat jaar geformuleerde wetten: geneeskundige publicaties van Nederlanders, waar dan ook uitgegeven; geneeskundige werken in Nederland uitgegeven; werken over Nederlandse geneeskunde en geneeskundigen waar dan ook uitgegeven. Daardoor en door het voortvarende verzamelbeleid van de bibliothecarissen is de bibliotheek van de KNMG de grootste en belangrijkste ter wereld op zijn eigen terrein: de geschiedenis van de Nederlandse geneeskunde en gezondheidszorg. Door de positie die Nederlandse geneeskundigen als Boerhaave in de 17e en 18e eeuw innamen en door de vooraanstaande positie van de Nederlandse uitgeverijen in die tijd, is de collectie van de KNMG tevens een van de belangrijkste medisch-historische collecties ter wereld.

Accruals

In verband met de steeds toenemende stroom medische publicaties werd in 1980 besloten de grens voor te verzamelen werken te leggen bij het jaar 1960. Sinds 2003 wordt niet meer actief verzameld. Het accent is verlegd van fysieke verwerving naar bibliografische ontsluiting van alle publicaties die voldoen aan de criteria van de KNMG.

Door incidentele aanschaf en door schenkingen neemt de bibliotheek nog altijd in omvang toe, zij het niet meer in het tempo van de jaren waarin actief werd verzameld.

Separated Materials

In de bibliotheek van de KNMG (Utrecht) worden collecties veelal 20e-eeuwse boeken en tijdschriften bewaard en ter inzage gegeven.

Bibliography

 • J.A. van Dongen. De incunabelen en postincunabelen in de Bibliotheek van de Maatschappij. In 52 afleveringen in: Medisch contact 19 (1964) - 25 (1970).
 • J.A. van Dongen beschreef een aantal brieven uit de collectie van de KNMG in: Medisch contact 26 (1971) - 27 (1972).
 • J.A. van Dongen. De bibliotheek van de Maatschappij. In: Medisch contact 7 (1952), p. 178-183.
 • J.A. van Dongen. History and character of the Library of the Royal Netherlands Association for the advancement of Medicine, Libri. In: International library review 3 (1954), p. 88-94.
 • G.A. Lindeboom, J.A. van Dongen. De bibliotheek der Maatschappij in het heden, in de toekomst. In: Medisch contact 23 (1968), p. 933-937.
 • D. de Moulin. De bibliotheek van de KNMG. Van betekenis voor medisch-historisch onderzoek. In: Medisch contact 42(1987), p. 1586-1587.
 • Paul Dijstelberge, Leo Noordegraaf. Plague and print in the Netherlands. Rotterdam: Erasmus Publishing, 2000.
 • D. Schoute e.a. Gedenkboek der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst bij haar vijf-en-zeventigjarig bestaan den leden aangeboden 8 Juli 1924. Amsterdam: Ellerman Harms, 1924.
 • G. ten Doesschate e.a. Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan, 7-8-9 Juli 1949. Amsterdam: J.H. de Bussy, 1949.
 • H. Festen. 125 jaar Geneeskunst en Maatschappij. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. z.pl., 1974.
 • M.J. van Lieburg. In het belang van wetenschap en kunst. Een beknopte geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 1849-1999. Rotterdam: Erasmus Publishing, 1999.
 • E.J. van der Linden. De geschiedenis van de bibliotheek der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. In: Gedenkboek der Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan, 7-8-9 Juli 1949. Amsterdam: J.H. de Bussy, 1949, p. 192-195.
 • B.W.Th. Nuyens. De geschiedenis der bibliotheek van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. In: Gedenkboek der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst bij haar vijf-en-zeventigjarig bestaan den leden aangeboden 8 Juli 1924. Amsterdam: Ellerman Harms, 1924, p. 110-144.

General

 1. De gedrukte werken in de collectie kunnen worden aangevraagd met behulp van de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.
 2. De handschriften kunnen worden aangevraagd via het aanvraagformulier (Request).

Processing Information

De drukken van de KNMG zijn ontsloten in de catalogus van de Universiteit van Amsterdam, de brieven zijn in de CEN ontsloten en eveneens in de catalogus opgenomen. De handschriften zijn niet digitaal ontsloten, maar wel in de verschillende gedrukte catalogi van de KNMG.

Title
Beschrijving van de collectie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) (middeleeuwen-heden)
Author
Paul Dijstelberge
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland