Skip to main content

Archief van H.J. Pos

 Fonds
Identifier: UBA637

Scope and Contents

Het archief bestaat voor het grootste deel uit correspondentie en handschriften van Pos. Onder de correspondentie bevinden zich brieven van en aan onder anderen Henri Bergson, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Leo Polak en Jan Romein. De manuscripten omvatten collegedictaten, kladversies en aantekeningen voor gepubliceerde en ongepubliceerde teksten, concepten van lezingen en artikelen. Deze zijn enerzijds overgeleverd in losse omslagen (waarin behalve de datering het onderling verband tussen de stukken vaak niet duidelijk is), anderzijds opgetekend en bewaard in schriftjes en notitieboekjes, zoals collegedictaten en aantekeningen die Pos maakte als student. Veel van de teksten zijn in hun definitieve versie terug te vinden in het verzameld werk van Pos. Verder bevinden zich onder het materiaal drukproeven en overdrukken van gepubliceerd werk, manuscripten van studenten en collega’s die ter controle of correctie aan Pos werden voorgelegd, alsmede een reeks knipsels en documentatie.

Met uitzondering van een kleine hoeveelheid persoonlijke stukken heeft het archief verder voornamelijk betrekking op zijn academische functies aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam – zowel als hoogleraar als rector – maar ook op zijn eredoctoraat aan de Universiteit van Poitiers en zijn betrokkenheid bij de Amersfoortse Internationale School voor Wijsbegeerte. Het bestaat in hoofdzaak uit vergaderstukken met bijlagen, verslagen en dergelijke. Een ander deel betreft zijn bestuurlijke functies voor onder andere het Humanistisch Verbond en het Comité van Waakzaamheid, zijn lidmaatschappen van verschillende wijsgerige genootschappen in binnen- en buitenland, en zijn voorzitterschap van of medewerking aan (internationale) filosofiecongressen.

Ten slotte bevinden zich in het archief stukken die betrekking hebben op zijn werk als redacteur, in het bijzonder van De Nieuwe Stem, de Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie (ENSIE), het Algemeen Nederlandsch Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTWP), het Encyclopedisch Handboek van het moderne denken, de Winkler Prins Algemeene Encyclopaedie en het Studium Generale.

Dates

  • 1909-1955

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Frans en Engels

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam. Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Hendrik Josephus Pos (Amsterdam 1898 – Haarlem 1955) was hoogleraar in de taalwetenschappen en wijsbegeerte, en in de jaren voor en na de Tweede Wereldoorlog een van Nederlands meest vooraanstaande intellectuelen. Hij volgde zijn universitaire opleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, aangevuld met colleges bij onder anderen Heinrich Rickert, Martin Heidegger en Edmund Husserl in Freiburg en Heidelberg, en later aan de Sorbonne in Parijs. Tweemaal is hij gepromoveerd: in 1922 in Heidelberg met Zur Logik der Sprachwissenschaft, in 1923 in Amsterdam met het proefschrift Kritische Studien über philologische Methode.

Pos begon zijn academische carrière in 1924 als classicus, filoloog en taalfilosoof (toepassing van de fenomenologie naar Husserl), als hoogleraar in de algemene taalwetenschap en klassieke talen aan de Vrije Universiteit. Het uiteindelijk onvermijdelijke conflict tussen de gereformeerde signatuur van de VU en zijn streven naar onafhankelijke wetenschap leidde in 1932 tot zijn overstap naar de Universiteit van Amsterdam, waar hij benoemd werd tot hoogleraar theoretische wijsbegeerte en geschiedenis der wijsbegeerte. Getuige de titels van teksten als ‘Invloed van de taal op het denken’ en ‘Invloed van het denken op de taal’ zijn beide disciplines (taalwetenschap en wijsbegeerte) voor Pos altijd met elkaar verweven gebleven.

Gaandeweg groeide zijn betrokkenheid bij ontwikkelingen buiten zijn vakgebied. Zo nam hij op politiek-cultureel gebied een prominente plaats in binnen de humanistische beweging en onder de Nederlandse antifascisten, vanaf 1936 als voorzitter van het Comité van Waakzaamheid, dat zich richtte tegen het opkomend fascisme en nationaal socialisme. Als gevolg van zijn politieke stellingnames is hij tussen 1940 en 1943 geïnterneerd geweest in concentratiekamp Buchenwald en op verschillende locaties in Nederland. Na de oorlog werkte hij mee aan de oprichting van het tijdschrift De Nieuwe Stem, leverde hij bijdragen aan De Vrije Katheder en was hij actief in de vredesbeweging De Derde Weg en als bestuurslid in het Humanistisch Verbond. In deze activiteiten komt zijn humanisme en zijn progressieve gedachtegoed duidelijk naar voren.

Pos dankte zijn brede bekendheid binnen academische kringen vanaf de jaren dertig aan zijn redacteurschap van het Algemeen Nederlandsch Tijdschrift voor Wijsbegeerte en zijn lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Ook schreef hij regelmatig artikelen voor De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, universiteitsblad Folia Civitatis en internationale filosofische revues over wetenschappelijke en maatschappelijke kwesties. Internationale erkenning kreeg hij onder meer door het voorzitterschap van het 10e Internationale Filosofische Congres in Amsterdam in 1948, als medeoprichter van de Fédération internationale des Sociétés de Philosophie (FISP), eveneens in 1948, en als prominent lid van het Institut international de Philosophie (IIP), beide gelieerd aan de UNESCO. Ook gaf hij veel lezingen in het buitenland, zoals tijdens een rondreis in de Verenigde Staten in 1948 of als spreker bij congressen en colleges in Frankrijk. In 2011 kende Yad Vashem aan Pos en zijn echtgenote de titel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ toe.

Extent

ca. 6,5 meter

Abstract in Dutch

Hendrik Josephus Pos (1898-1955) was hoogleraar taalwetenschap en filosofie, eerst aan de Vrije Universiteit, later aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn archief bestaat enerzijds uit manuscripten en kopij, anderzijds uit correspondentie en ander archiefmateriaal; het geheel geeft een weerslag van zijn activiteiten op academisch, bestuurlijk en maatschappelijk terrein. Het archief van Pos maakt deel uit van de Wijsgerige Verzameling van de Universiteit van Amsterdam.

Abstract in English

Hendrik Josephus Pos (1898-1955) was a linguistics and philosophy professor, first at Amsterdam’s Vrije Universiteit, later at the University of Amsterdam. One part of his archive contains manuscripts and copy texts, the other part correspondence and other archival documents; as a whole, the archive reflects his activities in the academic, managerial and social fields. Pos’s archive is part of the University of Amsterdam’s Wijsgerige Verzameling (philosophical collection).

Arrangement

Bij het inventariseren is gepoogd om bestaande dossiers zo veel mogelijk bijeen te houden én een ordening op materiële vorm te hanteren, met dien verstande dat de meeste manuscripten verplaatst zijn naar de desbetreffende rubriek en – in zoverre identificeerbaar – afzonderlijk beschreven zijn. Archiefstukken zijn in rubrieken ondergebracht, de indeling van de correspondentie is overgenomen van Hans Boon, De correspondentie in het archief-Pos (1989). Hierin zijn de brieven deels geordend op correspondent en deels op instelling, en net als manuscripten en teksten voor een groot deel individueel beschreven. Schriften en notitieboekjes met collegedictaten en aantekeningen van diverse aard zijn niet op itemniveau ontsloten; in de beschrijvingen is evenwel rekening gehouden met verwijzingen naar eerdere inventarisaties.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief is via mevr. M.M.D. Pos-Honig, weduwe van H.J. Pos, in 1955 terechtgekomen bij het Filosofisch Instituut van professor K. Kuypers in Utrecht, en in 1978 overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 1995 heeft een laatste aanvulling plaatsgevonden uit de nalatenschap van mw. A.G. Pos.

Appraisal

Notulen en verslagen van faculteitsvergaderingen zonder direct verband met Pos zijn verwijderd. Ook jaargangen en losse exemplaren van kranten en tijdschriften waarvoor Pos schreef, zijn niet opgenomen in de inventaris. Stukken met betrekking tot de verwerving van het archief zijn ondergebracht in het collectiedossier van Pos.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Het archief van H.J. Pos maakt deel uit van de Wijsgerige Verzameling van de Universiteit van Amsterdam.

Separated Materials

Notulen en verslagen van de verschillende faculteiten van de Universiteit van Amsterdam bevinden zich in het Stadsarchief Amsterdam.

Bibliography

  • Hans Boon. De correspondentie in het archief-Pos: een eerste inventarisatie. Amsterdam, 1989.
  • S. Daalder en J. Noordegraaf (red.). H.J. Pos (1898–1955), taalkundige en geëngageerd filosoof. Amsterdam, 1990.
  • Peter Derkx. H.J. Pos, 1898-1955: Objectief en partijdig. Hilversum, 1994.
  • Peter Derkx. Over geestelijke nood en over het Humanistisch Verbond. In: Rekenschap, tijdschrift voor wetenschap en cultuur, september 1999.
  • George Harinck en Thea Valk-Le Cointre (red.). Jeugdbrieven van H.J. Pos (1917–1927). De briefwisseling tussen H.J. Pos en W.M. Le Cointre. Baarn, 2000.
  • K. Kuypers. Pos, Hendrik Joseph. In: Bibliografisch woordenboek, dl. III, 1989.

Processing Information

In 2019 is een definitieve inventaris van het archief gemaakt, op basis van een eerste inventarisatie door Peter Derkx uit 1995.

Title
Inventaris van het archief van H.J. Pos (1909-1955)
Author
R.F.A. Kuijpers
Date
2019
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland