Skip to main content

Artis Bibliotheek

 Collection
Identifier: UBA59

Scope and Contents

Door het ruimhartige verzamelbeleid, met name in de periode dat ze behoorde bij het Genootschap Natura Artis Magistra, bezit de Artis Bibliotheek tal van zeldzame, prachtig geïllustreerde natuurhistorische werken op zeer groot formaat uit voornamelijk de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Er is ook een van de grootste collecties Linnaeana (boeken van en over Carolus Linnaeus) ter wereld. Andere belangrijke onderdelen zijn: publicaties van en over Charles Darwin, het darwinisme en evolutie; veel – vaak zeldzame – reis- en landbeschrijvingen betreffende alle continenten; een complete verzameling boeken (ook kinderboeken) betreffende Artis en werken over de moderne natuurstudie.

Behalve boeken en tijdschriften beheert de Artis Bibliotheek de uitgebreide prentencollectie Iconographia Zoologica. Deze vormt een unieke papieren databank van ruim 80.000 afbeeldingen van dieren. De prenten zijn geordend op diersoort volgens de gangbare systematiek van rond 1880. Samen met de geïllustreerde boeken vormt de Iconographia Zoologica een uniek studieobject voor kunst- en boekhistorici doordat alle denkbare illustratietechnieken vanaf houtsnede tot moderne fotografie vertegenwoordigd zijn.

Ten slotte bevinden zich in de Artis Bibliotheek ook museale voorwerpen (schilderijen, bustes, meubels, microscopen e.d.), die onder beheer staan van de Bijzondere Collecties.

Dates

 • 1485-heden

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Frans, Duits, Engels en Zweeds

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

In 1838 werd door de heren G.F. Westerman, J.W.H. Werleman en J.J. Wijsmuller te Amsterdam een sociëteit opgericht onder de naam Natura Artis Magistra, 'welke ten doel heeft het bevorderen van de kennis der Natuurlijke Historie'. Bij de officiële oprichting kreeg deze de naam Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra, waaraan in 1852 het predikaat Koninklijk werd verleend.

Extent

ca. 1800 meter

Abstract in Dutch

De Artis Bibliotheek heeft haar ontstaan te danken aan de oprichting van het Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam in 1838, ter bevordering van de kennis van de natuurlijke historie. Daartoe behoorde het inrichten van een wetenschappelijke boeken- en tijdschriftencollectie. In 1939 ging de bibliotheek over naar de gemeente Amsterdam, die haar toevertrouwde aan de universiteit. De Artis Bibliotheek bevat materiaal vanaf de vijftiende eeuw tot heden, waaronder boeken en tijdschriften op het gebied van biologie en zoölogie met als zwaartepunten een grote Linnaeus- en Darwin-collectie, reis- en landbeschrijvingen, alle literatuur over Artis en veel over moderne natuurstudie. De bibliotheek bevat verder een enorme collectie prenten met afbeeldingen van dieren (de Iconographia Zoologica), archieven van tal van bekende biologen uit de negentiende en twintigste eeuw en museale objecten. Ten slotte zijn er vele bijzondere exemplaren – vaak op zeer groot formaat en niet zelden met de hand ingekleurd – van natuurhistorische werken waarvan geen tweede exemplaar in Nederland bekend is.

Abstract in English

The Artis Library owes its existence to the foundation of the zoological society Natura Artis Magistra in Amsterdam in 1838. This society was founded in order to increase the knowledge of natural history. Therefore, the society founded an academic library containing books and periodicals. In 1939 this library came into hands of the municipality of Amsterdam, which in its turn entrusted it to the university. The Artis Bibliotheek contains material from the fifteenth century up to the present, including books and periodicals on biology and zoology. Highlights in the collection are a large amount of material written by Linnaeus and by Darwin, travel accounts and regional geology, all the literature on Artis itself and much about the present-day study of nature. Besides this, the library contains a large collection of prints with pictures of animals (the 'Iconographia Zoologica'), archives of many well-known biologists from the nineteenth and twentieth centuries and museum objects. Finally, there are many works of natural history – often quite large and coloured by hand – of which second specimens are not known to exist in The Netherlands.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

 1. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.
 2. Fichecatalogus: algemene hoofdwoordencatalogus.
 3. [G. Janse]. Catalogus der bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam. Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1881.
 4. Jaap de Visser. Inventarisatie Artis Bibliotheek. [Amsterdam]: Artis Bibliotheek, 2001 (typoscript).
 5. Jip Binsbergen. Catalogus Ladenkast. [Amsterdam]: Artis Bibliotheek, 2002 (typoscript).
 6. Fichecatalogus overdrukken.
 7. Systematische fichecatalogus.
 8. Fiches-standcatalogus.

Custodial History

Tot de middelen ter bevordering van de kennis der natuurlijke historie behoorde naast het inrichten van een dierentuin en een museum ook het vormen van een bibliotheek. Met name oprichter Gerardus F. Westerman (1807-1890), die tevens drukker, uitgever en vogelliefhebber was, heeft zich daarvoor ingespannen. Vanaf het begin had hij een wetenschappelijke onderzoekscollectie voor ogen – aanvankelijk alleen toegankelijk voor het bestuur, later ook voor de leden – waartoe hij een actief verzamelbeleid voerde. Alleen al in de eerste twee decennia werd onder de bibliothecarissen Westerman en P.H. Witkamp het aanzienlijke bedrag van 15.000 gulden aan boeken besteed. Vooral de oprichting in 1848 van een wetenschappelijk tijdschrift, de Bijdragen tot de dierkunde, stelde het Genootschap in staat tal van tijdschriften van binnen- en buitenlandse geleerde genootschappen als ruilabonnement te verwerven. Een ander gewild ruilobject en relatiegeschenk was De toerako's (1860): een boek op olifantformaat over deze bananenetende vogels uit Artis. Westerman initieerde dit project in samenwerking met tekenaar Hermann Schlegel; het kostte aan lithograferen, drukken en inkleuren de som van 3371,84 gulden. Nadat Westerman in 1856 zijn kostbare privébibliotheek had geschonken, werd in 1857 de aldus aanzienlijk uitgebreide Artis Bibliotheek twee dagen per week opengesteld voor de leden van het genootschap.

Door schenkingen en aankopen op veilingen nam het bezit toe tot 1950 nummers in 5000 delen in 1862. Behalve boeken en tijdschriften kon ook een uitgebreide prentencollectie aan de bibliotheek worden toegevoegd. De basis werd gevormd door de nalatenschap van Abraham Oltmans, de beheerder van de schelpencollectie van Artis uit de jaren zestig van de negentiende eeuw. Deze prentencollectie werd op 9 mei 1881 voor 6000 gulden verrijkt tot een van de grootste prentenverzamelingen ter wereld op zoölogisch gebied door de aankoop van de collectie van R.T. Maitland, de oud-directeur van het Haagse Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. Maitland had als aanvulling op zijn reeds bestaande collectie op een auctie in 1866 bij Frederik Muller voor zichzelf de Atlas de zoologie, d'anatomie et de botanie van de Utrechtse hoogleraar Th.G. van Lidt de Jeude aangeschaft. In de jaren 1881-1883 heeft Maitland beide collecties in elkaar geschoven, gerangschikt volgens de wetenschappelijke stand van zaken rond 1880, tot de huidige Iconographia Zoologica.

In 1862 werden reeds plannen gemaakt om de vochtige behuizing van 1859 te vervangen door een nieuw gebouw. Dat kwam er in 1868 en daarin is de bibliotheek nog steeds gehuisvest.

Ten behoeve van de gedrukte catalogus van 1881, samengesteld door bibliothecaris Gilles Janse (1852-1912), werden alle boeken van een nummerstempel voorzien. De bibliotheek telde op dat moment 4381 titels. Het nummerstempel werd daarna, in combinatie met een volgletter, gebruikt voor aanvullingen op de catalogus van 1881, aangebracht in een met wit doorschoten exemplaar van de catalogus.

Bij het vijftigjarig bestaan in 1888 telde de bibliotheek 5131 titels. Onder de bibliothecarissen Johanna Scholten (1912-1920), G.A. Jonges-van de Heyde (1920-1926) en Johanna Scheffer (1926-1954) bleef het boekenbezit groeien: bij de overdracht van de bezittingen aan de stad Amsterdam in 1939 werd het aantal boeken op ongeveer 32.000 geschat.

Immediate Source of Acquisition

Wegens een dreigend faillissement gingen alle bezittingen van Artis, behalve de levende have, op 28 juni 1939 over naar de stad Amsterdam. Deze droeg de collecties, waaronder de bibliotheek (die vanaf dan Artis Bibliotheek heet), op 28 augustus 1939 over aan de toen nog gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. In 1953 kwam zij formeel onder beheer van de Universiteitsbibliotheek en in 1961 van het Zoölogisch Museum. Het faunagebouw, waarin naast de Artis Bibliotheek ook de collectie en de bibliotheek van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie en de bibliotheek van de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen waren geconcentreerd, werd in 1989 in eigendom verkregen door de Universiteit van Amsterdam en werd de locatie Plantagebuurt van de Centrale Facultaire Bibliotheek Biologie. In 2005 verlieten het Zoölogisch Museum en de Natuurwetenschappelijke Studiekring het gebouw, waarna de Artis Bibliotheek als Bijzondere Collectie weer onder beheer kwam van de Universiteitsbibliotheek.

Sinds de verwerving door de Universiteit van Amsterdam is het bezit van de Artis Bibliotheek actief uitgebreid. Zo is onder meer het legaat van J.A. Bierens de Haan (1958) aan de bibliotheek toegevoegd. De Linnaeana zijn in 1967 verrijkt met de collectie F.C.J. Fischer. Ook zijn in de loop der jaren verschillende archieven van biologen in de collectie opgenomen. Een recent zwaartepunt vormt de literatuur over natuurstudie in Nederland (met figuren als Thijsse, Heimans, Tinbergen en Binsbergen). Van de vele schenkingen bestaan overzichten in de Jaarboekjes en in stamboeken in manuscript; vaak ook wordt de schenking achterin het boek vermeld.

Appraisal

Van de complexe geschiedenis van de bibliotheek (overdracht, samenvoeging, splitsing, deselectie) getuigen de vele verschillende bibliotheekstempels die in de boeken worden aangetroffen. Uit de begintijd van de bibliotheek dateren waarschijnlijk het blindstempel van Natura Artis Magistra en een drietal gewone stempels. Daarnaast zijn er stempels uit de periode van de Plantage Bibliotheek, de Artis Bibliotheek, Ethnographisch Museum, Zoölogisch Museum, Afd. Diergedrag, Zoölogisch Laboratorium, Afd. psychologie en ethologie der dieren, de (Nederlandsche) Entomologische Vereniging, de Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen, het Insectarium Universiteit van Amsterdam, het Physiologisch Laboratorium, de bibliotheek van het B.C.P. Jansen Instituut en van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Ook enkele legaten, waaronder die van Max Weber, J.L. Dobberke, F. van Heukelom (1872) en de erfgenamen van G.F. Westerman, zijn herkenbaar aan een stempel of sticker. Uit de eigendomskenmerken in de boeken kan voorts afgeleid worden dat boeken van Artisdirecteur C. Kerbert, van P.J. van der Feen, A. Kortlandt, G.A. Brouwer, prof. W. Vrolik en prof. H. Engel in de Artis Bibliotheek zijn terechtgekomen.

Sinds de bibliotheek in 2005 als Bijzondere Collectie van de Universiteitsbibliotheek is gaan functioneren, is een begin gemaakt met de (de)selectie van het boekenbezit met het oog op de museale functie die de bibliotheek na de restauratie (2007-2008) zal krijgen. De boeken worden geselecteerd op jaar en op geschiktheid voor de open museale opstelling. In de Artis Bibliotheek zullen achterblijven: werken ouder dan 1851, geïllustreerde werken ouder dan 1901 en werken jonger dan 1900 met bijzondere kenmerken zoals band of provenance. Het overige materiaal zal verplaatst worden naar de algemene collectie van de Universiteitsbibliotheek.

De Artis Bibliotheek bevat tal van zeldzame, prachtig geïllustreerde natuurhistorische werken. Zo is de verzameling boeken van en over Linnaeus na die te Londen en Uppsala de derde ter wereld. Ook de werken van en over Darwin en het darwinisme vormen een ongewoon rijke collectie. Onder de reis- en landbeschrijvingen bevinden zich vele exemplaren die uniek zijn voor Nederland. Met de Iconographia Zoologica beschikt de Artis Bibliotheek over een van de grootste prentencollecties ter wereld op dit terrein.

Cultuurhistorische waarde ontleent de Artis Bibliotheek voorts aan haar huisvesting. Zij is een van de zeer weinige boekerijen die nog steeds gehuisvest zijn in een speciaal daarvoor ontworpen galerijbibliotheek. Het gebouw, naar ontwerp van de architect G.B. Salm (1831-1897), werd in 1868 in gebruik genomen. Sinds 1972 staat het gebouw inclusief het interieur met de galerijbibliotheek op de lijst van Monumentenzorg.

Accruals

De collectie wordt nog altijd met aanwinsten verrijkt.

Existence and Location of Copies

De collectie is deels gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de beeldbanken Suriname 1599-1975 en Portretten .

Related Materials

Tot de collectie van de Artis Bibliotheek behoren de Iconographia Zoologica , de collectie F.C.J. Fischer en archieven, overdrukken en onderzoeksmateriaal van biologen als Weber (inclusief het archief van de door hem geleide Siboga-expeditie naar de Indonesische wateren), Hoek (met brieven van Darwin), Engel (met zijn biografisch documentatiesysteem), Bierens de Haan, Redeke, Oudemans, Voous, Slijper (met zijn walvissendocumentatiesysteem), Kerbert, Hillenius en Westerman .

Verspreid over de gehele collectie van de Universiteitsbibliotheek zijn boeken aanwezig op de verzamelgebieden van de Artis Bibliotheek.

Archivalia van belangrijke Amsterdamse biologen als Hugo de Vries bevinden zich in de bibliotheek van Biologisch Centrum Anna's Hoeve. Het is de bedoeling deze over te brengen naar de Artis Bibliotheek.

Verwant materiaal (boeken én archivalia met betrekking tot natuurstudie) bevindt zich in de bibliotheek van de Heimans en Thijsse Stichting, Plantage Middenlaan 2 te Amsterdam.

Buiten Amsterdam bevat vooral de bibliotheek van Naturalis, Nationaal Natuurhistorisch Museum, in Leiden verwante publicaties. In mindere mate geldt dit uiteraard ook voor de regionale natuurhistorische musea.

Separated Materials

Het archief van Artis wordt bewaard in het Stadsarchief Amsterdam (toegangsnummer 395), waarvan de volgende inventarisnummers betrekking hebben op de bibliotheek: 1252-1314, 1920-1951, 1954, 1958-1960, 1965-1966.

Bibliography

 • Joh.a Scheffer. De tentoonstelling van boeken, teekeningen en andere voorwerpen uit de bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra", ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het genootschap. In: Bijdragen tot de Dierkunde 27 (1939), p. 115-163.
 • Jaarboekje van het Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra. Amsterdam: M. Westerman & Zoon, 1852-1875.
 • P. Boeijkens. Inventaris van het Artis-archief. Amsterdam: Gemeentelijke Archiefdienst van Amsterdam, [1977] (typoscript).
 • R.T. Maitland. Ontstaan, ontwikkeling en bloei van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" te Amsterdam. In: Bijdragen tot de Dierkunde, Feestnummer [. . .] 50-jarig bestaan van het Genootschap. Amsterdam: Tj. van Holkema, 1888, hoofdstuk I.
 • Florence F.J.M. Pieters, Anne Mique Compier, Kristin Gerritsen. De Artis Bibliotheek te Amsterdam. In: De Boekenwereld 6 (1989-1990), nr. 3 (maart 1990), p. 88-107.
 • Boudewijn Büch. Voor de veredeling van hart en geest. De Artis-Bibliotheek in Amsterdam. In: Boudewijn Büch. Bibliotheken. 3e dr. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1993, p. 68-76.
 • Donna C. Mehos. Science and culture for members only. The Amsterdam Zoo Artis in the nineteenth century. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

General

Materiaal uit deze collectie kan worden aangevraagd bij de balie van de Artis Bibliotheek. Vermeld dient te worden: signatuur of inventarisnummer.

Processing Information

De catalogisering van het boeken- en tijdschriftenbezit ten behoeve van de catalogus van de Universiteitsbibliotheek vond plaats in de jaren 1944-1958. In de periode dat de bibliotheek onder beheer was van het Zoölogisch Museum, traden als bibliothecaris op Johan J. Frieswijk (1961-1964), Piet Tuijn (1964-1969), Florence Pieters (1969-1998), Max Lebouille (1998-2000) en Jaap de Visser (2000-2005; daarna conservator van de bijzondere collectie Artis Bibliotheek).

De boekencollectie, die geordend is volgens een plank-boeknummer-systeem, is toegankelijk via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam. In veel gevallen is echter alleen een verwijzing naar collectie 242 (Artis Bibliotheek) opgenomen en ontbreekt de plaatsingssignatuur. De signatuur dient in die gevallen opgezocht te worden in de algemene hoofdwoordencatalogus op fiches.

Verder zijn er een verouderde standcatalogus en een systematische catalogus op fiches. De gedrukte catalogus van 1881 geeft, systematisch ingericht, de stand van het bezit per dat jaar; latere aanvullingen zijn met de hand bijgehouden in een met wit doorschoten exemplaar. Van de collectie overdrukken en van de tijdschriften bestaan alfabetische fichecatalogi.

De inhoud van de zogenaamde ladenkasten op de galerij is beschreven in een Catalogus Ladenkast door Binsbergen (in typoscript aanwezig).

De Iconographia Zoologica wordt momenteel via een database ontsloten op de classificatie zoals die er in de negentiende eeuw aan toegekend is. Er worden plannen ontwikkeld voor de digitalisering en ontsluiting op itemniveau van de Iconographia Zoologica en voor de passieve conservering ervan.

Van de aanwezige archieven is een overzicht aanwezig. Er zijn inventarislijsten van de archieven van Oudemans, Voous en Weber. Van de museale objecten is eveneens een inventarislijst beschikbaar.

Title
Collectiebeschrijving van de Artis Bibliotheek (1485-heden)
Author
P.J. Verkruijsse
Date
2007
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland