Skip to main content

Archief van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels

 Fonds
Identifier: UBA392

Scope and Contents

Het archief is het archief van de Vereeniging zelf, stukken ontvangen of opgemaakt door functionarissen van de Vereeniging bij het uitoefenen van de functies van de Vereeniging. Tot het archief behoren dus niet de door de Vereeniging of de Bibliotheek van de Vereeniging verzamelde archieven en collecties.

Dossiers met betrekking tot de handhaving van het Verkeersreglement vormen veruit de grootste rubriek in het archief.

Tot het archief behoren ook de archieven van het Nieuwsblad voor den Boekhandel, de archieven van commissies van de Vereeniging, waaronder de Commissie Handelsverkeer, de Commissie Boekenweek, later de Commissie voor de Propaganda, de Commissie voor het Centraal Boekhuis en de Commisie voor de Bibliotheek. Daarnaast maken ook de archieven van een aantal fondsen deel uit van het Vereenigingsarchief, waaronder het Ondersteuningsfonds, het Frederik Mullerfonds en het Pensioenverzekeringsfonds.

Dates

  • 1815-2011

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is gedeeltelijk gedigitaliseerd en online raadpleegbaar via de inventaris. Alleen de niet-gedigitaliseerde originele documenten worden ter inzage gegeven.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Voor zover het materiaal digitaal beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels werd in 1815 opgericht. De term 'boekhandel' moet worden opgevat als boekenvak: drukkers, binders, uitgevers, boekverkopers, antiquaren en andere ondernemers uit het boekenvak konden zich bij de Vereeniging aansluiten.

Het oorspronkelijke doel van de Vereeniging was om gezamenlijk op te treden tegen de nadruk van boeken en daarnaast de vakkennis van de deelnemende leden te bevorderen. Als zodanig was zij een van de eerste brancheorganisaties op dit vakgebied in Europa. In 1923 werd het Reglement voor het Handelsverkeer in de Nederlandse Uitgeverij en Boekhandel vastgesteld. Vanaf 1923 waren boekhandelaren erkende boekhandelaren, die gebonden waren aan de bepalingen van het Reglement Handelsverkeer. Zij waren opgenomen op een (limitatieve) lijst (de basis voor het jaarlijks te verschijnen Lijstenboek). Toen in 1929 een soortgelijke lijst van uitgevers werd opgesteld was het kartel in het Nederlandse boekenvak compleet. Een commissie van de Vereeniging, de Commissie voor het Handelsverkeer, was bevoegd het Reglement te handhaven. Centraal in het Reglement stond de vaste boekenprijs. De lijst van boekhandelaren heet in de eerste jaren dan ook de 'Lijst van personen en firma's, aan wie met korting mag worden geleverd'. Deze personen en firma's zijn vervolgens bij de verkoop gebonden door de verticale prijsbinding: de prijs die de uitgever heeft vastgesteld.

In de loop van de tijd waren de doelstellingen van de Vereeniging verbreed tot de behartiging van de belangen van boekhandelaars en uitgevers in het algemeen. Daartoe gaf de vereniging haar eigen blad uit (Nieuwsblad voor den Boekhandel, later Boekblad), richtte zij een distributiecentrum op (later Centraal Boekhuis), stichtte zij een vakbibliotheek (de huidige Bibliotheek van het Boekenvak), organiseerde zij haar eigen vakopleiding en richtte zij een eigen propaganda-instelling (de huidige Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) en een eigen onderzoeksbureau (de Stichting Speurwerk) op.

In 1990 vierde de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels haar 175-jarig bestaan. Bij die gelegenheid kreeg de vereniging het predikaat 'koninklijk' en kwam de verkorte naam Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) in gebruik.

Sinds 2000 zijn steeds meer organisaties die uit de Vereeniging zijn voortgekomen, zelfstandig verder gegaan of zijn hun taken elders ondergebracht. Zo was de handhaving van het Reglement handelsverkeer, waarvan de vaste boekenprijs een hoeksteen vormde, een belangrijke taak van de Vereeniging. In 2005 trad de Wet op de vaste boekenprijs in werking die het Reglement handelsverkeer verving en die de handhaving van de vaste boekenprijs opdroeg aan het Commissariaat voor de Media. Na 1 januari 2011 werd de KVB een breed platform voor overleg in het boekenvak. Sindsdien heeft de Vereeniging formeel nog twee leden: de Koninklijk Boekverkopersbond en de Coöperatieve Vereniging van Boekenuitgevers Groepen (CvB).

Extent

ca. 290 meter

Abstract in Dutch

Het omvangrijke archief van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels documenteert de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel sinds het begin van de negentiende eeuw. Vanaf 1923 is het de geschiedenis van het kartel, dat via het Reglement Handelsverkeer en de vaste boekenprijs de boekenmarkt domineerde. Archieven van fondsen en commissies van de Vereeniging die vaak taken uitvoerden die na 2000 uit de Vereeniging verzelfstandigd werden, maken eveneens deel uit van het archief.

Abstract in English

The large archive of the Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (association for the promotion of booksellers’ interests) documents the history of the Dutch book trade since the early nineteenth century. From 1923 the focus has been on the history of the syndicate, which dominated the book market through the Reglement Handelsverkeer (trade regulation) and the fixed book price. Archives of funding bodies and committees of the Vereeniging, which often performed tasks that are carried out by other, independent bodies, since 2000, are also part of this archive.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Het archief is gevormd door het bestuur (en het kantoor) van de Vereeniging.

Immediate Source of Acquisition

Het archief van de Vereeniging werd in 1958 als onderdeel van de Bibliotheek van het Boekenvak in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 bracht de Vereeniging de collectie onder in een aparte stichting, de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. Sindsdien is het archief regelmatig aangevuld.

Appraisal

De antwoorden die de kandidaten bij de examens voor de vakopleiding hebben ingeleverd, zijn gedeselecteerd.

Zowel zijn omvang als zijn rijkdom aan details maken het archief tot een uitzonderlijke bron voor de geschiedenis van één economische sector, in casu de boekenbranche. Niet alleen de geschiedenis van het boekenvak op nationale schaal, ook die van de lokale boekhandel kan in het archief onderzocht worden.

Accruals

In de toekomst zal het archief worden aangevuld.

Existence and Location of Copies

Een deel van het archief uit de periode tot 1940 is gedigitaliseerd in het kader van het Metamorfozeprogramma.

Related Materials

De Bijzondere Collecties beheren de gehele Bibliotheek van het Boekenvak , de voormalige bibliotheek van de Vereeniging, waarin ook het archief van de Vereeniging is ondergebracht. Daarnaast beheren de Bijzondere Collecties ook archieven van verwante brancheorganisaties in het boekenvak. Sommige daarvan, zoals de CPNB , zijn voortgekomen uit de Vereeniging; van andere organisaties, zoals de Nederlandse Boekverkopers Bond en de Koninklijke Nederlandse Uitgevers Bond, is het archief opgenomen in de Bibliotheek van het Boekenvak.

Bibliography

  • Vincent Loosjes. Geschiedenis van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels. 1815-1915. Amsterdam, 1915.
  • A. Loosjes. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1915-1940. Amsterdam, 1940.
  • H. Furstner. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1940-65. Amsterdam, 1965.
  • Pieter Hagers, Marja Keyser, Hans Furstner. Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1815-1990. Zwolle, 1990.

Processing Information

Het archief van vóór 1923 is in dat jaar afgesloten, herordend en beschreven in een aantal registers (inv. nrs. A 325-A334). Dit deel van het archief is nu opnieuw geïnventariseerd.

Voor de toekomst werd een archiefschema geïntroduceerd dat tot 1986 gehanteerd zou worden. Daarbij werden de stukken per jaar op onderwerp in dossiers geordend. Op het omslag werd aangetekend tot welk hoofdonderwerp het dossier behoorde en welk specifieke geval het betrof. Alle stukken werden genummerd, maar de nummers hebben geen betekenis anders dan identificatie.

Bij de inventarisatie zijn de stukken binnen de dossiers ongemoeid gelaten; wel zijn de dossiers zijn per hoofdonderwerp samengevoegd. De hoofdonderwerpen vormen de rubrieksindeling van de inventaris.

Het archief van voor 1923 vormt de afdeling A; het archief van 1923 tot 1986, waarvan nog slechts een deel geïnventariseerd is, zal afdeling B vormen. Het archief vanaf 1986, toen een nieuw archiefsysteem in gebruik werd genomen, zal als afdeling C beschreven worden.

Het archief tot 1940 is geïnventariseerd. De kern van dit archief, de jaarverslagen, en de verslagen van de bestuurs- en ledenvergadering, zijn gedigitaliseerd.

Title
Inventaris van het archief van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (1815-2011)
Author
A.W.F. van de Meer, A.H. Santema, E. Veenendaal, M.S. Polak
Date
2016
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland