Skip to main content

Archief van de Pekidim en Amarkalim

 Fonds
Identifier: UBA22

Scope and Contents

Het archief van de Pekidim en Amarkalim bevat een deel van de ingekomen brieven. Tot de belangrijke brievenschrijvers behoren Samuel Heller, Rafael Meir Panigel en Samuel Salant, opperrabijn te Jeruzalem. De meeste brieven zijn verzonden vanuit Jeruzalem, Tiberias, Hebron en Safed.

Dates

  • 1821-1920
  • Majority of material found within 1880-1903

Creator

Language of Materials

Hebreeuws, Duits, Jiddisch en Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is gedigitaliseerd en online raadpleegbaar via de Beeldbank van het Allard Pierson. De originele documenten worden in principe niet ter inzage gegeven.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Indien in uitzonderlijke gevallen toch toestemming verkregen is om originele documenten te raadplegen, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De benaming 'Pekidim en Amarkalim' (opzichters en schatbewaarders) duidt de internationale organisatie aan die in 1809 in Amsterdam werd opgericht door Zvi Hirsch Lehren, Abraham Prins en Salomo Rubens. De organisatie had zich tot doel gesteld behoeftige joden in het Heilige Land te ondersteunen.

De joodse gemeenschap in het toenmalige Palestina is door de eeuwen heen ondersteund geweest door een goed georganiseerd en in brede kring bekend netwerk van fondsenwerving in de hele joodse diaspora. Dit gebeurde meestal door zendbodes, die vanuit Palestina op 'fondsenwervingsreis' naar Europa gezonden werden. Een groot nadeel van dit systeem was dat de zendbodes onderweg onkosten maakten die uit de opbrengst bestreden moesten worden, terwijl zij bovendien loon ontvingen, waardoor naar schatting een derde tot de helft van de ingezamelde gelden zijn bestemming niet bereikte.

De oprichters van Pekidim en Amarkalim waren felle tegenstanders van dit systeem en wilden met hun organisatie op meer efficiënte wijze te werk gaan. In alle joodse gemeenten van West-Europa stelden zij een penningmeester aan, die het bijeengebrachte geld aan hen afdroeg. Verder ontvingen zij giften en vaste bijdragen van instellingen en particulieren en hielden zij speciale acties voor armlastige joden in Palestina. Het geldinzamelsysteem werd op deze wijze geconcentreerd in Amsterdam. De joodse gemeentes in Palestina werden voortaan verzekerd van een regelmatig inkomen. De giften werden overgemaakt via het bankiershuis Hollander & Lehren.

In deze organisatie waren behalve de leden van de bekende bankiersfamilie Lehren meer personen uit de Amsterdams-joodse orthodoxie actief, onder wie Abraham Moses de Lima en M.J. Goldschmidsohn. De organisatie onderhield nauwe contacten met de leiders van de joodse gemeenschappen in de steden Jeruzalem, Hebron, Safed en Tiberias. Deze leiders wendden zich met grote regelmaat tot de organisatie: met verzoeken om steun voor joods onderwijs en om bij te dragen aan de verdere kolonisatie en ontwikkeling van de landbouw in het Heilige Land. Daarnaast kwamen veel rechtstreekse verzoeken binnen van armlastigen uit Palestina. In de loop der tijd wisten ook steeds meer joden in Europa die initiatieven wilden ontplooien in het Heilige Land de Pekidim en Amarkalim te vinden.

In 1824 werd de nieuwe organisatie door het rabbinaat van Jeruzalem erkend als exclusief orgaan voor de geldinzameling voor Palestina.

Extent

ca. 10.100 items

Abstract in Dutch

De Pekidim en Amarkalim ('officiers en schatbewaarders') vormden een internationale organisatie die tot doel had de fondsenwerving ter ondersteuning van armlastige joden in Palestina te coördineren. De organisatie onderhield nauwe contacten met de leiders van de joodse gemeenschappen in de steden Jeruzalem, Hebron, Safed en Tiberias. Het archief, dat de ingekomen brieven bevat, is een zeer belangrijke bron voor de vroegste geschiedenis van de joodse vestiging in Palestina in de moderne tijd.

Abstract in English

The Pekidim and Amarkalim ('Supervisors and Administrators') was an international organisation whose aim was to coordinate fundraising efforts to support poor Jews in Palestine. The organisation maintained close contacts with the leaders of the Jewish communities in the cities of Jerusalem, Hebron, Safed and Tiberias. The archive, which contains the incoming letters, is a very important information source about the earliest history of Jewish settlements in modern-day Palestine.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.
  2. Beeldbank van het Allard Pierson.

Custodial History

De geschiedenis van het archief voorafgaand aan verwerving door de Universiteitsbibliotheek is niet bekend. Een deel van het archief zou volgens mondelinge overlevering tijdens de Tweede Wereldoorlog bewaard gebleven zijn in waterdichte zakken, vastgebonden aan de palen van een Amsterdams grachtenhuis.

Immediate Source of Acquisition

De datum van verwerving van het archief is onbekend. In de vroege jaren zeventig van de twintigste eeuw werd nog aangenomen dat de ingekomen brieven verloren waren gegaan, maar in 1980 werd melding gemaakt van het huidige bestand in de Bibliotheca Rosenthaliana.

Appraisal

Het archief dat nu in de Universiteitsbibliotheek berust, is incompleet. De kopieboeken met afschriften van de uitgaande brieven over de periode 1826-1866 zijn eveneens enige tijd in bezit geweest van de Bibliotheca Rosenthaliana. Ze werden in de vroege jaren vijftig van de twintigste eeuw door de toenmalige conservator van de Bibliotheca Rosenthaliana, Leo Fuks, aan de staat Israël geschonken. Dit deel van het archief is vervolgens tussen 1965 en 1978 voor een belangrijk deel in druk verschenen.

In de jaren negentig van de twintigste eeuw bleek een aantal van de ingekomen brieven nog in bezit te zijn van de rechtsopvolgers van de Stichting Pekidim en Amarkalim. Pogingen dit deel van het archief voor Amsterdam te behouden bleken vruchteloos, waarna de brieven via een aantal veilingen van Judaica Collectors te Jeruzalem over de wereld verspreid geraakt is. De huidige bewaarplaatsen van die stukken zijn niet bekend.

Het archief vormt een uiterst waardevolle bron voor de vroegste geschiedenis van de joodse vestiging in Palestina in de moderne tijd. Niet alleen voor sociaal-economisch en historisch maar ook voor linguïstisch onderzoek zijn de brieven belangrijk studiemateriaal. Het archief is tot op heden niet systematisch onderzocht.

Accruals

Er zijn geen aanvullingen te verwachten.

Existence and Location of Originals

Het archief van de Pekidim en Amarkalim maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .

De kopieboeken met afschriften van de uitgaande brieven van de Pekidim en Amarkalim over de periode 1826-1866 worden bewaard in het Ben Zvi Institute in Jeruzalem. Deze instelling beschikt ook over reproducties van delen van het archief in de Bibliotheca Rosenthaliana.

Existence and Location of Copies

Het gehele archief is verfilmd en gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de Beeldbank van het Allard Pierson.

Bibliography

  • A. Horodisch. Die Graphik der Chalukah. In: Studia Rosenthaliana 7 (1973), p. 40-74 & 193-215.
  • Yehoshua Kaniel. The attitude of the Sephardic rabbis to the modern agricultural settlement in the Holy Land (1883-1900). In: Studia Rosenthaliana 29 (1995), p. 14-28.
  • Joseph Joel Rivlin and Benjamin Rivlin (ed.). Letters of the Pekidim and Amarcalim of Amsterdam. Jerusalem: Society for the History of the Old Yishuv, 1965-1978.
  • T.A.M. Smidt van Gelder-Fontaine. Brieven uit Jeruzalem (1880-1903). In: Studia Rosenthaliana 14 (1980), p. 239-245.

Processing Information

In de jaren 1950 zijn de kopieboeken overgezet op microfilm voordat ze aan de staat Israel geschonken werden.

In de jaren 1980 is het archief geïnventariseerd. Het materiaal is destijds grotendeels geordend naar jaar, maar deze ordening is niet uitgewerkt naar een verdere ordening op datum.

Tussen oktober 2004 en september 2006 is het archief met steun van het nationale conserveringsprogramma Metamorfoze geheel geconserveerd en ontsloten. De brieven zijn itemgewijs beschreven in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam en gepubliceerd in een beeldbank. Hierbij zijn alle brieven van een nieuwe, unieke signatuur voorzien. De titels zijn vindbaar op naam van het archief. In de beschrijvingen zijn zowel de afzenders als de ontvangers vermeld, evenals de plaats en datum van verzending, de taal van de brief en de oude en de nieuwe signatuur.

Title
Inventaris van het archief van de Pekidim en Amarkalim (1821-1920)
Author
M.M.K.M. Saelemaekers
Date
2007
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland