Skip to main content

Collectie Singendonck en Van der Brugghen

 Collection
Identifier: UBA117

Scope and Contents

Het enige deel van de collectie dat enigszins verband houdt met het Réveil, is de correspondentie van Johan Anne Singendonck. Singendonck ontving naast brieven van zijn zusters ook twee brieven van de Réveilfiguur A. Capadose. Verder bestaat het Singendonck-gedeelte van de collectie voornamelijk uit stukken die betrekking hebben op de voorouders van Singendonck. De oudste stukken dateren uit de zeventiende eeuw. Naast aktes in verband met geboorte, doop, huwelijk en overlijden zijn er stukken die het bezit van de Singendoncks betreffen zoals de afwikkelingen van erfenissen. In de collectie bevindt zich ook de uit 1663 daterende familiebijbel met genealogische aantekeningen. De collectie bevat veel iconografisch materiaal, waaronder een uit de tweede helft van de negentiende eeuw daterend portrettenalbum, dat foto's bevat van een aantal leden van de families Singendonck en Van der Brugghen.

Wat het gedeelte Van der Brugghen aangaat, loopt de dunne draad naar het Réveil via J.J.L. van der Brugghen. Maar het leeuwendeel van dit deel van de collectie bestaat uit brieven aan andere Van der Brugghens, zoals Jan Anthony (1747-1817), Johan Diederik (1774-1851) en Guillaume Anne (1811-1891).

Dates

  • 1637-1915

Creator

Language of Materials

Nederlands, Frans en Latijn

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Aangezien het materiaal op microfilm beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Johan Anne Singendonck werd in 1809 in Nijmegen geboren. Hij studeerde in Leiden, waar hij in 1832 in de rechten promoveerde. Singendonck werkte sinds 1843 in Den Haag, eerst als waarnemend griffier, later als griffier van de Eerste Kamer, welk ambt hij tot 1877 bekleedde. In Den Haag had hij veel contact met de Réveilfiguren P.J. Elout van Soeterwoude en Guillaume Groen van Prinsterer. Hij ondertekende in 1842 het adres van de 'Zeven Haagse heren' aan de synode waarin zij pleitten voor handhaving van de hoofdwaarheden van het Evangelie en de kern van het geloof zoals neergelegd in de Drie Formulieren van Enigheid. In later jaren begon hij minder belang te hechten aan het vasthouden van de oude leerstellingen, wat hem deed botsen met Groen van Prinsterer, die hem ook kwalijk nam dat Singendonck in het conflict over het bijzonder onderwijs zijn zwager Van der Brugghen steunde. Singendonck was twee maal getrouwd, de eerste keer met Digna Wendilia Wijckerheld Bisdom, de tweede keer met Nantha Wilhelmina Scholten. Singendonck stierf in 1893 in Nijmegen.

Johan Anne is de schakel tussen het Réveil en de familie Singendonck. Maar de collectie bevat ook veel materiaal betreffende zijn voorouders. De eerste Singendonck van wie in de collectie sprake is, Johan (1604/1605-1652), was stichter van een vicarie. Zijn zoon Coenraad (1636-1684) was burgemeester van Nijmegen evenals Coenraads zoon, Matthias Lambertus (1678-1742). Deze kocht in 1724 de heerlijkheid Dieden. De zoon van Matthias, Coenraad Diederik Neomagus (1727-1792), was postmeester-generaal in Nijmegen. Zijn zoon Johan Matthias (1769-1819), burgemeester van Nijmegen en dijkgraaf te Dieden, werd in 1817 in de adelstand verheven. Hij trouwde met Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der Brugghen, met wie hij veertien kinderen kreeg. Een dochter uit dit huwelijk, Anna (1806-1883), trouwde met de politicus J.J.L. van der Brugghen. Twee van haar broers trouwden met zusjes van Van der Brugghen. Een andere broer was de al besproken Johan Anne, de laatste mannelijke telg van het geslacht Singendonck.

In de laatste twee generaties Singendonck was er vier maal een Singendonck met een Van der Brugghen getrouwd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de collectie veel materiaal over de familie Van der Brugghen is te vinden. De eerste Van der Brugghen van wie in de collectie sprake is, is Anthonia Anna van der Brugghen-de Casembroot (1694-1783), weduwe van Jacob Willem van der Brugghen (1690-1733), garnizoenscommandant in Bengalen. Hun kleinzoon Jan Anthony (1747-1817) was kolonel bij de cavalerie. De zoon van Jan Anthony, Carel Frederik August (1776-1820), was lid van de raad van Nijmegen. Diens neef Johan Diederik (1774-1851) was ontvanger der directe belastingen in Nijmegen. De zoon van Carel Frederik August, Guillaume Anne (1811-1891), was schilder.

Johan Diederik was de vader van Justinus Jacob Leonard (1804-1863), minister van justitie. Deze had drie dochters, onder wie Johanna Maria (1835-1886) en Maria Johanna (1837-1876).

De schilder Guillaume Anne had vijf kinderen, onder wie Louise (1842-1858), Maria Johanna (1844-1886) en Henriette (1846-1945). Gustaaf Adolf (1855-1917) was zijn kleinzoon.

Extent

1 meter

Abstract in Dutch

De collectie heeft betrekking op de nauw met elkaar verweven families Singendonck en Van der Brugghen. De eerste schenking aan de Stichting Het Réveil-Archief betrof de Réveilfiguur Johan Anne Singendonck (1809-1893) maar latere schenkingen en aankopen maakten dat de collectie steeds meer het karakter van een familiearchief kreeg. Het materiaal gaat terug tot de zeventiende eeuw. Naast officiële stukken en brieven bevat de collectie de uit 1663 daterende familiebijbel van de Singendoncks.

Abstract in English

The collection concerns the two closely intertwined families Singendonck and Van der Brugghen. The first donation to the Stichting Het Réveil-Archief, the society founded to collect Réveil material, concerned Johan Anne Singendonck (1809-1893), but the donations that followed turned the collection more and more into a family archive. The material dates back as far as the seventeenth century. Besides official documents and letters, the collection contains the Singendonck family bible dating from 1663.

Arrangement

Het materiaal betreffende de familie Singendonck vormt de rubriek RA K. De stukken zijn per familielid ingedeeld.

Het materiaal betreffende de familie Van der Brugghen vormt de rubriek RA Kk. Ook hier zijn de stukken per familielid geordend.

Nieuwe aanwinsten zijn ondergebracht in de rubriek Losse Aanwinsten Réveil RA 01.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955. [Amsterdam, 1955], p. 27-28.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

Het is aannemelijk dat het grootste deel van de collectie via Suzanna Maria Cornelia van der Brugghen (1805-1868), zuster van J.J.L. van der Brugghen en schoonzuster van Johan Anne Singendonck, terechtgekomen is bij haar kleinzoon, Edward Willem Christlieb Six. Deze gaf in 1933 de Stichting Het Réveil-Archief een aantal brieven van Johan Anne Singendonck aan diens zusters in bruikleen. In 1940 werd het bruikleen uitgebreid met nog meer brieven van de familie Singendonck. In juli 1947 kocht de Stichting voor honderd gulden van mevrouw Hansen-van der Brugghen archivalia betreffende de families Singendonck en Van der Brugghen, inclusief de familiebijbel van de Singendoncks.

Immediate Source of Acquisition

De collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, waarvan de collectie Singendonck en Van der Brugghen deel uitmaakt, berust sinds 1931 als bruikleen in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Appraisal

De collectie bevat informatie over het reilen en zeilen van twee vooraanstaande, protestantse families in het Nijmegen van de achttiende en de negentiende eeuw.

Accruals

Er worden geen aanvullingen op de collectie verwacht.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Het Réveil-Archief . Binnen dit archief is de collectie nauw verwant met de deelcollectie J.J.L. van der Brugghen (rubriek RA B), waarin materiaal bijeengebracht is dat betrekking heeft op de maatschappelijke en politieke carrière van Van der Brugghen.

Separated Materials

Andere delen van de familiearchieven Singendonck en Van der Brugghen zijn te vinden in het Gelders Archief, Arnhem, Familie Singendonck, toegangsnummer: 0486 en in het Nationaal Archief, Den Haag, Archief van de familie Van der Brugghen Six, toegangsnummer 2.21.034 : familiepapieren geschonken door Constant Johan Godfried Six, de oudere broer van de bovengenoemde Edward Six, die zijn collectie aan het Réveil-Archief schonk.

Bibliography

  • G.A. van der Brugghen. Klanken uit het verledene. Uit de nagelaten papieren van mijnen overgrootvader Jan Anthony van der Brugghen. Utrecht, 1913.
  • B. de Gaay Fortman. Een zoon van het Réveil (Jhr. Mr. J.A. Singendonck, 1809-1893, naar zijn brieven aan Da Costa en Groen van Prinsterer). In: Figuren uit het Réveil. Opstellen van Mr. B. de Gaay Fortman (1884-1961), uitgegeven door de Stichting Het Réveil-Archief ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. Kampen, 1980.

General

Microfilms van de gehele collectie kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Bijzondere Collecties. Vermeld dient te worden: Collectie Singendonck en Van der Brugghen.

Processing Information

Uit de Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955 blijkt dat in 1955 uitsluitend de correspondentie van Johan Anne Singendonck was geordend. Deze brieven zijn op clusterniveau ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

De rest van de collectie is in de periode daarna door middel van fichecatalogi en plaatsingslijsten ontsloten. Voorafgaand aan de verfilming van de collectie is de ordening verbeterd en verfijnd.

Title
Beschrijving van de collectie Singendonck en Van der Brugghen (1637-1915)
Author
E.J. Driessen
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland