Skip to main content

Collectie P.J. Elout van Soeterwoude

 Collection
Identifier: UBA110

Scope and Contents

De collectie bestaat voornamelijk uit ingekomen brieven. Daarvan zijn er 322 afkomstig van Abraham Capadose, 92 van Johan Anne Singendonck en 45 van Isaäc da Costa. Daarnaast bevat de collectie een autobiografie van P.J. Elout van Soeterwoude en archivalia die betrekking hebben op de inspanningen van Elout de om hun geloof vervolgde Francesco en Rosa Madiai vrij te krijgen.

Dates

  • 1825-1894

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Aangezien het materiaal op microfilm beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Pieter Jacob Elout van Soeterwoude werd in 1805 in Den Haag geboren als de zoon van de staatsman Cornelis Theodoor Elout. Tijdens zijn studie rechten in Leiden volgde hij de voorlezingen van Willem Bilderdijk over de vaderlandse geschiedenis en sloot zich onder invloed van onder anderen Isaäc da Costa en Abraham Capadose aan bij de negentiende-eeuwse opwekkingsbeweging het Réveil. In 1831 maakte hij als secretaris van de legerstaf van kroonprins Willem de Tiendaagse Veldtocht mee. Elout maakte carrière bij de rechterlijke macht, waar hij opklom tot vice-president van het Provinciaal Gerechtshof te 's-Gravenhage. Nadat zijn eerste vrouw Elisabeth Henriëtte gravin van St. George kort na het huwelijk gestorven was, trouwde hij in 1845 met jonkvrouwe Wilhelmina Louise van Loon. In 1854 werd hij in de adelstand verheven.

Van 1864 tot 1874 was Elout lid van de Raad van State. Naast rechter was hij ook volksvertegenwoordiger. Van 1853 tot 1862 en in 1879 zat hij in de Tweede Kamer. In die hoedanigheid keerde hij zich in 1857 krachtig tegen de Wet op het Lager Onderwijs van zijn vroegere geestverwant J.J.L. van der Brugghen. Zijn hartstocht voor het christelijk onderwijs bleek ook toen hij in 1878 leiding gaf aan een commissie die een volkspetionnement leidde om koning Willem III te bewegen de voor het bijzonder onderwijs ongunstige Schoolwet van Kappeyne van de Coppello niet te ondertekenen. Bij de opening van de Vrije Universiteit in 1880 bood hij namens veertig prominente gereformeerden een 'ton gouds' aan maar als lid van de Eerste Kamer in 1886 en 1887 slaagde hij er niet in steun te krijgen voor de VU. In 1886 trad Elout toe tot de christelijk gereformeerden.

De belangstelling van Elout beperkte zich niet tot Nederland. Hij was in 1841 een van de oprichters van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Afschaffing van de Slavernij. In 1852 maakte hij deel uit van een delegatie van de Evangelische Alliantie naar Florence om de invrijheidstelling van de om hun geloof veroordeelde Francesco en Rosa Madiai te bewerkstelligen. Elout overleed op 4 oktober 1893 in Den Haag.

Extent

0.6 meter

Abstract in Dutch

Pieter Jacob Elout van Soeterwoude (1805-1893) was jurist. Tijdens zijn studie in Leiden kwam hij onder invloed van de anti-revolutionaire schrijver Willem Bilderdijk en sloot zich aan bij het Réveil. Elout werkte bij de rechterlijke macht en was lid van de Tweede Kamer. De collectie bevat een autobiografie en brieven van Abraham Capadose, Johan Anne Singendonck en Isaäc da Costa. Ook zijn stukken aanwezig over de actie voor vrijlating van twee om hun geloof vervolgde inwoners van Florence.

Abstract in English

Pieter Jacob Elout van Soeterwoude (1805-1893) was a lawyer. When he was a student in Leiden, he was influenced by the anti-revolutionary writer Willem Bilderdijk and joined the Réveil. Elout worked in the judiciary and he was a member of Parliament. The collection contains an autobiography and letters from Abraham Capadose, Johan Anne Singendonck and Isaäc da Costa. There are also documents about the action for the release of two residents of Florence, who were prosecuted for their religous beliefs.

Arrangement

De brieven zijn, voor zover gedateerd, per correspondent chronologisch geordend.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Beknopte catalogus der Stichting: Réveil-Archief Amsterdam. [Amsterdam, 1937], p. 9.
  2. Supplement-catalogus 1938 [bij de Beknopte catalogus der Stichting: Réveil-Archief Amsterdam]. [Amsterdam, 1938], p. 1.
  3. Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955. [Amsterdam, 1955], p. 18.

Custodial History

In 1930 verwierf de Stichting Het Réveil-Archief een verzameling aan P.J. Elout van Soeterwoude gerichte brieven, afkomstig van Abraham Capadose, Isaäc da Costa en J.A. Singendonck. In 1931 schonk C.K. Elout de autobiografie van Elout van Soeterwoude. In 1938 schonk jonkvrouwe A.M. Elout van Soeterwoude een aanvulling op het archief, waaronder afschriften van brieven van Elout zelf.

Immediate Source of Acquisition

De collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, waarvan de collectie P.J. Elout van Soeterwoude deel uitmaakt, berust sinds 1931 als bruikleen in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Accruals

Er worden geen aanvullingen op de collectie verwacht.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Het Réveil-Archief .

Separated Materials

De correspondentie tussen Guillaume Groen van Prinsterer en P.J. Elout van Soeterwoude bevindt zich in het Nationaal Archief in Den Haag.

Bibliography

  • D.P.D. Fabius. Elout van Soeterwoude. 's-Gravenhage, 1894.
  • B. de Gaay Fortman. Jhr. Mr. Pieter Jacob Elout van Soeterwoude (1805-1893). In: Figuren uit het Réveil. Opstellen van Mr. B. de Gaay Fortman (1884-1961), uitgegeven door de Stichting Het Réveil-Archief ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan. Kampen, 1980.

General

Microfilms van de gehele collectie kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Bijzondere Collecties. Vermeld dient te worden: Collectie P.J. Elout van Soeterwoude.

Processing Information

Toen de collectie in 1930 geschonken werd, bestond deze louter uit aan P.J. Elout van Soeterwoude gezonden brieven. In het collectiedossier van het Réveil-Archief bevindt zich een vel papier waarop de brieven van Capadose en Da Costa op datum ontsloten zijn. In de Beknopte catalogus der Stichting: Réveil-Archief Amsterdam uit 1937 is een aparte rubriek opgenomen voor de autobiografie, in 1955 werden in de Catalogus der Stichting Réveil-Archief 1930-1955 naast de rubrieken 'Brieven' en 'Autobiografie' nog vier rubrieken toegevoegd.

In 2008 werden de beschrijving en de ordening van de collectie voorafgaand aan de microverfilming verbeterd, hetgeen leidde tot het toekennen van nieuwe signaturen.

Title
Beschrijving van de collectie P.J. Elout van Soeterwoude (1825-1894)
Author
E.J. Driessen
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland