Skip to main content

Archief van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie

 Fonds
Identifier: UBA88

Scope and Contents

Hoewel het archief van het bestuur van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie (NZSO) niet volledig is, geeft het een goed beeld van de werkzaamheden van de organisatie. Het archief bestaat, naast enige verslagen van bijeenkomsten en activiteiten, voor een groot deel uit brieven die in de periode 1920 tot en met 1927 bij het bestuur zijn binnengekomen. De correspondentie van het bestuur betreft niet alleen het contact van de functionarissen onderling en met de verschillende afdelingen en commissies, maar ook met andere joodse instellingen zoals de Nederlandsche Zionisten Bond, de Joodse Jeugd Federatie, het Joods Nationaal Fonds en de Wereldbond van Zionistische Studenten. Er zijn jaarverslagen uit de jaren 1911 tot 1914 en 1920 tot 1925 en financiële verslagen en begrotingen over de jaren 1916-1917 en 1925-1927. De agenda's en verslagen van enkele inter-academiale bijeenkomsten zijn ook in het archief bewaard.

Uit de periode 1908-1922 is vooral het archief van de Commissie tot Redactie van het Zionistisch studentenjaarboek en het maandblad Hatikwah aanwezig. Dit gedeelte van het archief geeft een indruk van de gang van zaken rondom het jaarboek en het maandblad. Zelfs de enveloppen met de oorspronkelijke indeling van het archief zijn aanwezig. Het archief bevat ook correspondentie over de kopij - ook de niet geplaatste kopij is bewaard gebleven -, correspondentie over het contact met zionistische studentenorganisaties in binnen- en buitenland en correspondentie tussen de redactieleden onderling. Verder zijn recensies van de jaarboeken uit diverse studentenbladen en is de financiële administratie overgeleverd.

Dates

  • 1908-1927

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Frans, Engels en Hebreeuws

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie (NZSO) werd op 1 juli 1908 te Haarlem opgericht met het doel propaganda te maken voor het zionisme onder joodse studenten in Nederland en hulp te verlenen aan de zionistische beweging in het algemeen. Daarnaast wilde men een vereniging vormen van zionistische studenten. In oktober 1912 werden de statuten gewijzigd en werden de doelstellingen van de NZSO als volgt geformuleerd: "…een centrum te zijn voor alle Joodsche Studenten, die zich bewust als Joden voelen en willen medewerken aan de ontwikkeling van een levenskrachtig Jodendom in den geest van het Zionisme". In het bijzonder ging het er om: "…te streven naar meerdere kennis van de taal, de geschiedenis en de huidige gesteldheid van het Joodsche volk, en naar een krachtige en systematische propaganda der Zionistische gedachte, in de eerste plaats aan de Nederlandsche Inrichtingen van Hooger Onderwijs".

Het jaarlijks gekozen bestuur bestond uit studenten uit de verschillende universiteitssteden. In de beginjaren had het oprichten van aparte afdelingen in de verschillende universiteitssteden prioriteit. Naast de jaarlijkse interacademiale bijeenkomsten bracht de organisatie het Jaarboek van de Nederlandsche Zionistische Studentenorganisatie en het maandblad Hatikwah uit. Ook werden er NZSO-kampen georganiseerd en lezingen gegeven. Door diverse leden werd gewerkt aan de oprichting en begeleiding van jeugdverenigingen. Tien jaar na oprichting werd de NZSO een officiële afdeling van de Nederlandse Zionisten Bond (NZB).

Extent

0.70 meter

Abstract in Dutch

De in juli 1908 opgerichte Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie voorzag in de behoefte aan gecentraliseerde propaganda voor het zionisme onder joodse studenten in Nederland. De studentenorganisatie richtte in de verschillende universiteitssteden aparte afdelingen op en organiseerde interacademiale bijeenkomsten, lezingen en kampen. Ook bracht zij het 'Jaarboek van de Nederlandsche Zionistische Studentenorganisatie' en het maandblad 'Hatikwah' uit. Het archief van het bestuur van de NZSO geeft een goed beeld van de werkzaamheden van de organisatie.

Abstract in English

Founded in July 1908, the Dutch Zionist Student Organisation (NZSO) fulfilled a need among Jewish students in the Netherlands for centralised propaganda about Zionism. It established separate chapters in the various university cities and organised interuniversity meetings, lectures and camps. The NZSO also published the Yearbook of the Dutch Zionist Student Organisation and Hatikwah, a monthly magazine. The archive of the NZSO board provides a good overview of the organisation's activities.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Een voorlopige inventaris van de hand van L. Giebels is in het archief aanwezig.

Immediate Source of Acquisition

Het archief is op 5 mei 1930 door de secretaresse, Ina Houthakker, overgedragen aan de Bibliotheca Rosenthaliana, die onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Appraisal

Het archief is van belang voor de geschiedenis van het Nederlands-joodse verenigingsleven in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Accruals

Aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

  1. Het archief van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .
  2. De Bibliotheca Rosenthaliana bezit ook het archief van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie-afdeling Amsterdam .
  3. In het Regionaal Historisch Centrum, Groninger archieven is het archief van de Groningse afdeling van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie aanwezig (toegangsnummer 852).
  4. Bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis bevindt zich het archief van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie, afdeling Leiden (ID: 10765467_EAD).
  5. Het archief van de afdeling Amsterdam van de Nederlandse Zionisten Bond berust bij het Stadsarchief Amsterdam.

Bibliography

  • Ludy Giebels. De archivalia in de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 20 (1986), nr. 2, p. 200-209.
  • Nederlandsche Zionistische Studentenorganisatie. Zionistisch studentenjaarboek. 's-Gravenhage, Vol. 2-8 (1911-1938).
  • Nederlandsche Zionistische Studentenorganisatie. Zionistisch jaarboekje. 's-Gravenhage, Vol. 1 (1909).

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het archief is in 1986 door L. Giebels geïnventariseerd.

Deze archiefbeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is het archief in 2010 passief geconserveerd.

Title
Inventaris van het archief van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie (1908-1927)
Author
R. Boertjens en C.T. Fruchaud, 2009
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland