Skip to main content

Archief van J.P. Hasebroek

 Fonds
Identifier: UBA660

Scope and Contents

Het archief is samengesteld uit manuscripten en drukproeven, uit foto’s en uit een brievencollectie. De beide belangstellingssferen van Hasebroek – de literatuur en de theologie – zijn hierin vertegenwoordigd.

Het grootste deel van de brievencollectie bestaat uit enkele honderden brieven aan J.P. Hasebroek, merendeels afkomstig van zijn studievriend L.R. Beynen, van zijn collega J.J.L. ten Kate en van Réveil-voorman Isaäc da Costa. Het archief bevat naast een fotoboek van de familie Hasebroek ook aantekeningen die Hasebroek na zijn emeritaat maakte over de geschiedenis van de families Hasebroek en Van Tets (waartoe zijn echtgenote behoorde).

Verder bevat het archief huldeblijken bij verjaardagen en ambtsjubilea van Hasebroek en een lijst van namen van mensen die 17.305 gulden bijeenbrachten voor de bouw van de Koepelkerk in Amsterdam. Tot slot bevinden zich in het archief enkele stukken betreffende het door Hasebroek onder het pseudoniem Jonathan geschreven boek Waarheid en droomen, waaronder een gekalligrafeerde bedankbrief van Wilm Steelink jr., die de zesde druk van dit werk geïllustreerd heeft.

Toegevoegd aan het archief is een uit 1943 daterend typoscript ‘Geschichte der Familie Hasebroek’, afkomstig van Hasebroeks achterneef Johannes Hermann Ernst Hasebroek.

Dates

  • 1793-1943
  • Majority of material found within 1830-1896

Creator

Language of Materials

Nederlands, Duits, Frans en Latijn

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek. Het materiaal is verfilmd op microfiche. De originele documenten worden in principe niet ter inzage gegeven.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Indien in uitzonderlijke gevallen toch toestemming verkregen is om originele documenten te raadplegen, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Johannes Petrus Hasebroek werd in 1812 in Leiden geboren als zoon van een apotheker. Hij bezocht de Latijnse school in zijn geboorteplaats en ging er theologie studeren. In 1833 richtte hij met onder anderen de theoloog Bernard Gewin en de classicus Laurens Reinhart Beynen de literaire Rederijkerskamer voor Uiterlijke Welsprekendheid binnen Leyden op, waarvan ook Hasebroeks vrienden Nicolaas Beets en Johannes Kneppelhout lid werden. In hetzelfde jaar publiceerde hij in de Muzen-Almanak het lange gedicht 'Bilderdijks dood'. In deze eerste periode stond hij net als vele van zijn generatiegenoten onder invloed van de romantische school van Walter Scott en het daaruit voortkomende nationaliteitsgevoel.

Ook na zijn studietijd bleef hij in letterkundige kringen verkeren; na zijn beroeping als predikant in Heiloo maakte hij aldaar, samen met zijn zuster Elisabeth Johanna, de pastorie tot een gastvrij trefpunt voor literatoren, de zogenaamde Kring van Heiloo (1836-1843). Tot de bekendste bezoekers behoorden Beets, Kneppelhout, Everhardus Johannes Potgieter en Geertruida Toussaint. Vanuit Heiloo werkte Hasebroek mee aan het letterkundige tijdschrift De Gids en aan de almanak Tesselschade, die beide onder leiding stonden van Potgieter. Naast kritieken schreef Hasebroek ‘fysiologieën’, humoresken in de trant van Hildebrand, die hij onder het pseudoniem Jonathan bundelde tot zijn hoofdwerk Waarheid en droomen (1840). Als dichter manifesteerde hij zich onder andere met de bundel Poëzy (1836). Daarnaast schreef hij essayistische stukken over onder meer het werk van Potgieter, bezorgde hij tussen 1861 en 1863 de driedelige Kompleete dichtwerken van Isaäc da Costa en publiceerde hij aan het eind van zijn leven een literair-historische studie over de pre-romantiek onder de titel Een dichter-album van vóór honderd jaren. De gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd (1890).

Niet alleen op literair maar ook op theologisch terrein zocht Hasebroek het gezelschap van gelijkgestemden. Als predikant was hij actief binnen het Réveil. Na zijn ontmoeting in 1841 met een voorman van die hervormingsbeweging, Willem de Clercq, keerde Hasebroek zich af van de wereldse literatuur en publiceerde hij hoofdzakelijk nog domineespoëzie. In 1849 werd hij beroepen in Middelburg, waar hij de dominee-dichter J.J.L. ten Kate als collega kreeg. Deze haalde Hasebroek over tot medewerking aan zijn tijdschrift Christoterpe: stichtelijk huisboek voor alle standen. Na zijn bevestiging als dominee in Amsterdam in 1851 kwam hij met gelijkgestemden uit de Réveil-beweging bijeen in de predikantengroep Broederkring, die het tijdschrift Ernst en Vrede uitgaf. In 1883 ging Hasebroek met emeritaat. Zijn faam als predikant was dusdanig groot dat al tijdens zijn leven in 1893 een marmeren borstbeeld van Hasebroek in het Rijksmuseum werd geplaatst. Hij stierf in 1896 in Amsterdam.

Extent

0,4 meter

Abstract in Dutch

Het archief van J.P. Hasebroek behelst een binnen de familie overgeleverde verzameling brieven, aantekeningen en foto’s uit de nalatenschap van de letterkundige en theoloog Johannes Petrus Hasebroek (1812–1896).

Abstract in English

The archive of Johannes Petrus Hasebroek (1812–1896) has been preserved by his family and encompasses a collection of letters, notes and photographs from the legacy of this literary scholar and theologian.

Arrangement

Het archief is verspreid geraakt over de signaturen hs. Ed 1-249, hs. Ga 52-55, hs. Gb 39, hs. II* E 16 en hs. XXI A 7-9. De brieven (hs. Ed 1-249) zijn grotendeels alfabetisch op afzender geordend. Een kleine hoeveelheid brieven (hs. Ed 225-249), waarvan de afzenders tot het Koninklijk Huis behoren of daarmee nauw verbonden zijn (vermoedelijk de eerdere rubriek 'VI. Vorsten en hooge personen'), is geplaatst na de alfabetisch geordende brieven.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Beschrijvingen op itemniveau van de brieven zijn beschikbaar in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam en zijn ook opgenomen in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).

Voorts is het archief toegankelijk middels de fichecatalogus Aanwinsten na 1902.

Custodial History

Met de dood van J.P. Hasebroek was de Nederlandse tak van de Hasebroeks uitgestorven. Het is waarschijnlijk dat zijn nalatenschap in handen kwam van zijn Duitse neef Karl Adalbert Hasebroek (1860-1946) en vervolgens van diens zoon Johannes Hermann Ernst Hasebroek (1893-1957). De brieven die de Universiteitsbibliotheek verwierf, waren aldus geordend: I. Oudere dichters en letterkundigen II. Nieuwere dichters en letterkundigen III. Kunstenaars en Kunstvrienden IV. Geleerden en Professoren V. Godgeleerden en Leeraars VI. Vorsten en hooge personen VII. Buitenlanders Bij een klein aantal brieven staat een korte mededeling over de inhoud van de brief, in de trant van 'gedicht' of 'oordeel over Bosboom-Toussaint'. Het is niet duidelijk of de indeling al bestond of is gemaakt door Johannes Hermann Ernst Hasebroek.

Immediate Source of Acquisition

Een groot deel van het archief van J.P. Hasebroek werd in 1932 aangekocht van zijn achterneef Johannes Hermann Ernst Hasebroek (1893-1957), hoogleraar oude geschiedenis in achtereenvolgens Zürich en Keulen. In 1958 volgde een tweede aankoop; deze aanvulling was afkomstig van dezelfde nazaat.

Appraisal

Voor de biografie van Hasebroek vormt het archief een onvervangbare bron. In bredere zin is het archief van belang voor de geschiedenis van de negentiende-eeuwse letterkunde in Nederland en van de godsdienstige hervormingsbeweging het Réveil.

Accruals

Er zijn geen afspraken gemaakt over toekomstige aanvullingen.

Existence and Location of Copies

De brievencollectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfiche.

Related Materials

Het archief is nauw verwant met een aantal andere negentiende-eeuwse letterkundige collecties in het Allard Pierson, met name het archief van E.J. Potgieter en de collectie van de Stichting Réveil-Archief, die de Universiteitsbibliotheek in bruikleen heeft.

Bibliography

  • Marita Mathijsen (red.). De kring van Heiloo. Heiloo, 1982
  • L.H. Postma. J.P. Hasebroek. Kampen, 1989. Proefschrift
  • J. Prinsen J. Lzn. 'Hasebroek'. In Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. III. Leiden, 1914, kol. 546-548
  • J.H.J. Willems. Joh. Petrus Hasebroek. Bijdrage tot de kennis van het letterkundig leven, voornamelijk in de jaren ca. 1830-1840. Eindhoven, 1939. Proefschrift. Hierin als bijlage opgenomen de brieven van Hasebroek aan de redactie van De Gids en aan Potgieter

Processing Information

Na de verwerving door de Universiteitsbibliotheek is de ordening van de brieven gewijzigd. De brieven zijn op clusterniveau ontsloten en terug te vinden in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam. Voorafgaand aan de verfilming van de brievencollectie is de ordening gecontroleerd en verbeterd.

Title
Inventaris van het archief van J.P. Hasebroek, 1793-1943
Author
E.J. Driessen, R.F.A. Kuijpers
Date
2020
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2010, tweede herziene versie 2020

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland