Skip to main content

Archief van Albert Verwey

 Fonds
Identifier: UBA658

Scope and Contents

Het archief omvat de boeken, overdrukken, krantenartikelen, manuscripten en typoscripten, aantekeningen en collegedictaten, portretten, foto’s en andere bescheiden uit de persoonlijke, literaire en wetenschappelijke nalatenschap van Albert Verwey. Daarnaast bevat het een indrukwekkende collectie brieven (zowel van zijn hand als aan hem gericht, grotendeels aanwezig in origineel, gedeeltelijk in kopie): in totaal zo’n 16.400 ingekomen en 6.200 uitgegane brieven.

Dates

 • ca. 1873-ca. 1945
 • Majority of material found within 1880-1935

Creator

Language of Materials

Nederlands, Duits, Frans en Engels

Conditions Governing Access

De collectie is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Albert Verwey werd op 15 mei 1865 geboren te Amsterdam. Na de middelbare school legde hij zich – op eigen kracht – geheel toe op de dichtkunst en de studie van de literatuur en wijsbegeerte. Hij was een zeer productief dichter en stond mede aan de basis van het invloedrijke literaire tijdschrift De Nieuwe Gids, opgericht in 1885. Aanvankelijk behoorde hij tot de Tachtigers en stond zijn poëzie sterk onder invloed van die van Willem Kloos. Later maakte hij zich hiervan los en ging zijn eigen weg. De zintuigelijke en individualistische poëzie van Tachtig maakte plaats voor de poëzie van de geest waarin hij op zoek ging naar de Idee van het ‘wezenlijke’, voor Verwey te vinden in eenheid en gemeenschap. Illustratief voor zijn overtuiging dat een kunstenaar deel uitmaakte van een groter geheel, de gemeenschap, zijn de dichtregels van zijn hand op de beurs van Berlage in Amsterdam. Tot zijn belangrijkste dichtbundels wordt De weg van het licht (1922) gerekend.

Verwey was niet alleen als dichter productief, hij vertaalde onder andere ook de Divina Commedia en werken van Shelley, Shakespeare en Stefan George. Daarnaast schreef hij veel proza, zowel kritieken als historische beschouwingen, waarin hij zijn inzichten ten aanzien van de poëzie en literatuurwetenschap uiteenzette. Hiertoe behoren onder meer zijn studies over Vondel en E.J. Potgieter, en de Inleiding tot de nieuwe Nederlandsche dichtkunst 1880-1900 (1905) waarmee hij voor een belangrijk deel de beeldvorming over de beweging van Tachtig bepaalde.

Als oprichter en redacteur van enkele belangrijke tijdschriften, waaronder het Tweemaandelijksch Tijdschrift (1894-1902) met Lodewijk van Deyssel en later vooral De Beweging (1905-1920), verspreidde hij zijn ideeën en bood hij andere schrijvers de mogelijkheid hun scheppend en beschouwend werk te publiceren. Hiermee is hij van grote invloed geweest op de generatie dichters die na hem kwam. Door zijn geschriften en door zijn werk als hoogleraar Nederlands aan de Universiteit te Leiden (1924-1935) werd Verwey een stimulerende en invloedrijke vernieuwer op vele terreinen, zowel in binnen- als buitenland.

Verwey was door zijn huwelijk met Kitty van Vloten verbonden met de psychiater, literator en maatschappijhervormer Frederik van Eeden, die getrouwd was met Martha van Vloten en met de schilder Willem Witsen, echtgenoot van Betsy van Vloten. Hij overleed op 8 maart 1937 te Noordwijk aan Zee.

Extent

25 meter

Abstract in Dutch

Het archief van Albert Verwey (1865-1937) bestaat uit de literaire en wetenschappelijke nalatenschap van de schrijver, criticus en literatuurhistoricus Albert Verwey. Naast manuscripten, documentatie, boeken en overdrukken bevat het een uitzonderlijke hoeveelheid ingekomen brieven en afschriften van verzonden brieven. Voorts is documentatie- en beeldmateriaal aanwezig. Het archief is onmisbaar voor de bestudering van leven en werk van Albert Verwey en biedt inzicht in het literaire en geestelijke klimaat van zijn generatie.

Abstract in English

The archive of Albert Verwey (1865-1937) contains literary and scholarly papers of the writer of prose, poetry and drama, the critic of literature and the Leiden professor of literature Albert Verwey. Together with many manuscripts, books and off-prints of many articles and sections with documentary and iconographical materials, the Archive of Albert Verwey includes circa 20.000 letters to Verwey as well as circa 10.000 letters from his hand. The substantial importance of the collection for teaching and research in many fields can be enlarged by including the Verwey materials of a number of other collections at the Allard Pierson, such as the collections of his children Mea and Floris Verwey, of his brothers-in-law Frederik van Eeden and Willem Witsen, as well as Verwey collections brought together by others.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Tussen 1982 en 1985 is door medewerkers van het project ‘Repertorium Brieven Albert Verwey’ gewerkt aan het inventariseren van door Verwey geschreven brieven: de beschrijvingen zijn opgenomen in de computercatalogus en toegankelijk via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam en in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN). Een deel van de collectie is ook toegankelijk gemaakt op de site van Het Geheugen van Nederland.

Custodial History

De collectie bleef na het overlijden van Albert Verwey bij diens weduwe, Kitty van Vloten.

Immediate Source of Acquisition

Het archief werd op 27 mei 1944 door de erven Verwey, zijn weduwe Kitty van Vloten en hun kinderen, in bruikleen gegeven aan de Gemeente Amsterdam, ter plaatsing en catalogisering in de Universiteitsbibliotheek. Op 23 juni 1975 besloten de erven het gehele archief te zullen overdragen op het moment dat een aantal van Verweys oorspronkelijke en vertaalde gedichten zou worden gepubliceerd. Dat gebeurde uiteindelijk in mei 1983 met de publicatie van de bundel Dichtspel. Oorspronkelijke en vertaalde gedichten. In een later stadium zijn door medewerkers van het project ‘Repertorium Brieven Albert Verwey’ nog circa 10.000 brieven getraceerd, die in origineel dan wel in kopie aan het archief zijn toegevoegd.

Appraisal

Albert Verwey behoorde als dichter en als literatuurcriticus en -historicus tot de vernieuwers van de twintigste-eeuwse literatuur en literatuurwetenschap. Door de contacten die hij onderhield met vele andere publieke figuren van zijn tijd, is zijn archief niet alleen van belang voor wie het leven en de werken van Albert Verwey bestudeert, maar ook voor wie geïnteresseerd is in de tijd en de cultuur waarin Verwey en zijn tijdgenoten leefden. De betekenis van het archief voor onderwijs en onderzoek op diverse terreinen wordt vergroot door de aanwezigheid bij het Allard Pierson van enkele andere archieven en collecties, zoals die van zijn kinderen Mea en Floris Verwey, van zijn zwagers Frederik van Eeden en Willem Witsen, alsook door Verwey-collecties die door anderen zijn samengesteld.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Existence and Location of Originals

Van het materiaal dat als reproductie in het archief aanwezig is, is in de meeste gevallen de verblijfplaats van de originelen bekend; zie daarvoor het werkmateriaal van het project ‘Repertorium Brieven Albert Verwey’.

Existence and Location of Copies

Het archief is deels verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm:

OTM: microfilm 157-239 / Hs. XLI A 1-57;

OTM: microfilm 400-482 / Hs. XLI B 1-19046;

OTM: microfilm 700-701 / Hs. XLI F 1-180;

OTM: microfilm 750-761 / Hs. XLI G 1-147;

OTM: microfilm 800-812 / Hs. XLI H 1

Related Materials

Naast het archief van Albert Verwey bezit de Universiteitsbibliotheek ook de omvangrijke archieven van twee van zijn kinderen, de collectie Mea Nijland-Verwey (1892-1978) en de collectie Floris Verwey (1906-2003). Ander materiaal van en over Albert Verwey bevindt zich in de archieven van M.H.E. Uyldert (1881-1966), H.Z.A. Gutteling (1884-1910) en Th. Weevers (1904-1992).

Separated Materials

De correspondentie tussen Albert Verwey en zijn vrouw Kitty van Vloten werd door Verweys weduwe in 1944 niet gedeponeerd in de Universiteitsbibliotheek maar in bewaring gegeven aan hun zoon Gerlof Verwey (1901-1999). Deze richtte later de Kitty van Vloten Stichting op en schonk de bewuste correspondentie op 18 maart 1990 aan deze stichting. Op 20 juni 2005 werden de brieven door de stichting in bruikleen gegeven aan de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam.

In het Literatuurmuseum en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, en in andere universitaire bibliotheken worden stukken van of in relatie tot Verwey bewaard. Het Rijksprentenkabinet te Amsterdam bezit een aantal stukken met betrekking tot Verwey. Het heeft bovendien de originele tekening van Jan Toorop met het dubbelportret van Albert Verwey en Stefan George in permanent bruikleen van de Universiteitsbibliotheek.

Bibliography

 • M. Boelhouwer, ‘Notities naar aanleiding van de inventarisatie en catalogisering van de Copij-boeken van Albert Verwey. Het resultaat van een literair-historische opdracht’, in: Dokumentaal 21 (1992), p. 54-59
 • J.D.F. van Halsema. ‘En dat doen ook wij’: de wisselwerking tussen stemmingsdichters en naturalisten in de eerste jaren van de Nieuwe Gids, in: Voortgang. Jaargang 8 (1987)
 • M. Hanot. 'De beginselen van Albert Verweys literaire kritiek', in: Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks 6: 78 (Gent 1957) 273-295
 • M. Stapert-Eggen. ‘Albert-Verwey-Brievenproject’, in: Dokumentaal 21 (1992), p. 7-10
 • Albert Verwey. Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel. Amsterdam 1995
 • S. Vestdijk. Albert Verwey en de idee. Rijswijk 1940
 • H.A. Wage [e.a.]. Gedenksteen voor Albert Verwey Kloksteeg 25 Leiden 13 november 1987, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1988
 • Th. Weevers. Droom en beeld. Amsterdam 1978
 • M. Wolf. Albert Verwey and English romanticism. 's-Gravenhage 1977

Processing Information

In het kader van het conserveringsproject Metamorfoze is de algehele staat van het archief door de Universiteitsbibliotheek opgeknapt en werden ook de ordening en ontsluiting op een hoger plan gebracht, in de vorm van een digitale catalogus. Van het archief, met uitzondering van de brieven, is een gedetailleerde plaatsingslijst gemaakt.

Title
Inventaris van het archief van Albert Verwey, ca. 1873-ca. 1945
Author
Jos A.A.M. Biemans, R. Kuijpers
Date
2020
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2006, tweede herziene versie 2020

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland