Skip to main content

Archief van de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek

 Fonds
Identifier: UBA613

Scope and Contents

Het archief heeft betrekking op het ontstaan en de activiteiten van de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek alsmede van de door de SWD tot stand gebrachte en aanvankelijk beheerde onderzoekstations Schellingerland en Weevers’ Duin.

Het archief bestaat uit bestuursstukken, stukken inzake het wetenschappelijke beleid, stukken inzake het financiële beleid en meer in het bijzonder het ontvangen van donaties en het verstrekken van subsidies, en stukken inzake de contacten van de SWD met bij natuurbeleid en -beheer betrokken overheidsinstanties en andere natuurstudie-organisaties. Afzonderlijke delen van het archief hebben betrekking op het ontstaan en het functioneren van de onderzoekstations Schellingerland en Weevers’ Duin.

Vermeldenswaard zijn zeven geïllustreerde gastenboeken van Schellingerland, die de volledige bestaansperiode (1951–1994) van dit onderzoekstation beslaan.

Dates

  • 1947-1994
  • Majority of material found within 1948-1980

Creator

Conditions Governing Access

Het archief is toegankelijk voor onderzoek.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam. Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Kort na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde een aantal in duinonderzoek geïnteresseerde biologen plannen voor uitgebreid en integraal onderzoek van duinen en zilte gronden. De groep bestond uit de (veld)biologen M.J. Adriani (1908–1994), P.F. van Heerdt (1911–1992), J. Hofker (1898–1991), M.F. Mörzer Bruijns (1913–2004) en V. Westhoff (1916–2001) en de bioloog/geoloog C. van Rijsinge (1906–1972). De plannen werden gesteund door enkele hoogleraren, onder wie Th. Weevers (1875–1952), en door Staatsbosbeheer en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. De plannen leidden op 9 januari 1948 tot de oprichting van de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek (SWD).

De SWD had als doel het bevorderen en coördineren van biologisch en geomorfologisch onderzoek van de duinen en aangrenzende kustgebieden in Nederland. Daartoe initieerde de SWD de verwerving en oprichting van de biologische veldstations Schellingerland op Terschelling in 1951 en Weevers’ Duin op Voorne in 1952. In 1950 werd een Wetenschappelijk Werkprogramma opgesteld als leidraad voor door de SWD te coördineren en te stimuleren onderzoeken. Daarnaast verstrekte de SWD subsidies voor wetenschappelijk duinonderzoek.

De middelen hiervoor verkreeg de SWD uit donaties van particulieren en instellingen, uit de exploitatie van de onderzoekstations en uit subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). Kleinere subsidies uit eigen middelen waren bestemd voor afstudeerprojecten van biologiestudenten aan Nederlandse universiteiten. De grote ZWO-subsidies waren vooral bestemd voor promotieonderzoek.

In 1958 droeg de SWD het beheer van Weevers’ Duin over aan het Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO) en in 1959 dat van Schellingerland aan het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON), later Rijks Instituut voor Natuurbeheer (RIN) geheten. De SWD bleef een stimulerende en coördinerende, zij het ook sterk afnemende rol spelen bij het duinonderzoek vanuit de beide onderzoekstations en bleef bovengenoemde subsidies verstrekken. Na een periode van neergang van haar activiteiten werd de SWD op 25 juli 1979 opgeheven.

Het biologisch station Schellingerland, geopend op 1 mei 1951, was gevestigd in een voormalig keukengebouw van de ‘Oostbatterij’ van de Duitse bezettingsmacht op Terschelling. Het gebouw was gekocht door Staatsbosbeheer dat het voor f 300 per jaar verhuurde aan de SWD. In 1959 nam het RIVON (later RIN) het beheer over maar de SWD bleef betrokken bij de exploitatie. Het oude gebouw moest als gevolg van afkalving van de kustlijn worden opgegeven. Een nieuwe vestigingsplaats werd in 1980 gevonden in de voormalige Landbouwhuishoudschool te Midsland. In 1994 werd Schellingerland na geleidelijke afname van het aantal bezoekers gesloten.

Beheerder van Schellingerland waren respectievelijk M.F. Mörzer Bruijns (1951–1964) voor SWD en daarna RIVON, en V. Westhoff (1965–1968), A. van Wijngaarden (1969–1971) en G.J.M. Visser (1971–1973) voor RIVON/RIN. Custos zijn geweest: E. Jonker (1952–1952), D.N. Eggink (1952–1957), J.C.C. Tanis (1957–1964), K. Mulder (1965–1967) en G.J.M. Visser (1967–1970).

Het biologisch station Weevers’ Duin, geopend op 31 augustus 1952, was gebouwd op grond van en gefinancierd door het Administratiefonds Rotterdam, een charitatieve instelling die onder andere terreinen nabij Oostvoorne bezat. De SWD huurde en exploiteerde het gebouw tot 1958, daarna was de afdeling Duinonderzoek van het IOO de beherende instantie. Beheerder waren respectievelijk M.J. Adriani (1952–1973), voor SWD en daarna IOO, en P. van der Aart (1974–1995) voor IOO. Custos waren onder anderen B. Lensink (1953–1955) en Ph. Stoutjesdijk (1955–1957). In 1968 werd een ‘Nieuw Weevers’ Duin’ in gebruik genomen. Het duinonderzoek werd sindsdien uitgevoerd vanuit het nieuwe gebouw, het oude gebouw bleef in gebruik als logiesaccommodatie.

Vanaf 1990 stond de functie van de afdeling Duinonderzoek van het IOO en daarmee ook van Oud en Nieuw Weevers’ Duin ter discussie. In 1995 werd de afdeling opgeheven en het station gesloten.

Extent

1,2 meter

Language of Materials

Dutch; Flemish

Abstract in Dutch

De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek (SWD, 1948–1980) had als doel het bevorderen en coördineren van biologisch en geomorfologisch onderzoek van de duinen en aangrenzende kustgebieden in Nederland. Daartoe richtte de SWD biologische onderzoekstations in op Voorne (Weevers’ Duin) en Terschelling (Schellingerland). De SWD verstrekte subsidies voor (promotie)onderzoek gericht op flora, fauna en maritiem-geologische onderwerpen. Ze verkreeg haar inkomsten door donaties van particulieren en instellingen, uit de exploitatie van de onderzoekstations en door subsidies van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). In 1958 droeg de SWD het beheer van Weevers’ Duin over aan het Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO) en in 1959 dat van Schellingerland aan het Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON). De SWD bleef een stimulerende en coördinerende rol spelen bij het duinonderzoek vanuit de beide onderzoekstations. Het archief bestaat in hoofdzaak uit stukken die betrekking hebben op het ontstaan en functioneren van de SWD en van de beide onderzoekstations. Vermeldenswaard zijn de geïllustreerde gastenboeken van het biologisch station Schellingerland. Voorts bevat het archief rapporteringen van systematische waarnemingen van flora en (avi)fauna op Terschelling uit de jaren 1957–1983.

Abstract in English

The Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek (SWD, a foundation for scientific research into dunes, 1948–1980) was set up to promote and coordinate biological and geomorphological research into the dunes and adjoining coastal areas in the Netherlands. To this end the SWD established biological field stations in Voorne in the province of South Holland (Weevers’ Duin) and on the island of Terschelling (Schellingerland). The SWD provided grants for research, including PhD studies, into flora, fauna and marine geology subjects. The foundation’s income came from private and institutional donors, the running of the field stations and funding from the Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO, the Netherlands Organization for Pure Scientific Research). In 1958 the SWD transferred the management of Weevers’ Duin to the Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO, the Institute for Ecological Research), and in 1959 it transferred that of Schellingerland to the Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het Natuurbehoud (RIVON). The SWD continued to stimulate and coordinate dune research within the two field stations. The archive mainly consists of documents relating to the origin and functioning of the SWD and the two field stations. The illustrated guest books of the Schellingerland biological station are particularly noteworthy. The archive furthermore contains reports of systematic observations of plants, animals and birds at Terschelling in the years 1957–1983.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

Het aangetroffen materiaal is grotendeels afkomstig uit het secretariaatsarchief en uit het archief van de penningmeester. In het secretariaatsarchief bevonden zich ook gegevens over de geschiedenis van Weevers’ Duin. Aanvankelijk werd dit materiaal bewaard in Weevers’ Duin, en na de sluiting daarvan bij B.M. Lensink, penningmeester van de SWD in 1962–1980. Van februari 2005 tot eind 2015 is het archief ondergebracht bij de collectie van de Heimans en Thijsse Stichting te Amsterdam. Daarheen zijn ook de archiefstukken overgebracht die afkomstig zijn uit of betrekking hebben op Schellingerland. Daarbij bevonden zich eveneens op de SWD betrekking hebbende delen van het archief van A.A. Sterk, medeauteur van de monografie over de SWD.

Immediate Source of Acquisition

Van februari 2005 tot eind 2015 was het archief ondergebracht bij de collectie van de Heimans en Thijsse Stichting te Amsterdam. Deze collectie werd in 2015 in bruikleen gegeven aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Accruals

Het archief is, voor zover bekend, compleet overgedragen.

Related Materials

In het uit het onderzoekstation Schellingerland afkomstige deel van het archief bevinden zich rapporten over vogeltellingen en -waarnemingen op Terschelling door medewerkers van Rijkswaterstaat. Hoewel deze rapporten geen directe relatie hebben met de SWD, zijn ze in het archief gehandhaafd vanwege hun historisch-ornithologische belang.

Bibliography

  • E. van der Maarel, A.A. Sterk, B.M. Lensink, A.H.J. Freijssen. De Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek. Het Nederlandse duinonderzoek in historisch en internationaal perspectief. Zeist 2011.

Processing Information

Het aangetroffen archief bestond uit (delen van) archieven van verschillende herkomst: het SWD-secretariaat, voormalige bestuursleden van de SWD en het secretariaat / de beheerders van de beide onderzoekstations.

Het archief is geheel herordend, daarna is een inventaris gemaakt. Dubbele stukken en publicaties van externe bronnen zijn verwijderd.

Title
Archief van de Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek (1947-1994)
Author
P.J. Groeneveld
Date
2018
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland