Skip to main content

Collectie van de Maatschappij Felix Meritis

 Collection
Identifier: UBA380

Scope and Contents

De collectie bevat voornamelijk boeken uit de bibliotheken van de Departementen Koophandel en Letterkunde. De Departementen Koophandel en Letterkunde hadden zowel voor als na de tijdelijke samenvoeging een nauwe relatie met elkaar. Uit de publicaties blijkt dat Koophandel een belangrijke pijler was van het genootschap; de meeste publicaties betreffen economische onderwerpen. De variatie daarbinnen is groot en geeft een goed beeld van de activiteiten die op dit gebied werden ontplooid in Nederland. Er zijn publicaties van wetsontwerpen en commentaren hierop, veel publicaties over waterwegen en havens, zoals bijvoorbeeld het Ontwerp tot oprigting eener kanaalmaatschappij, tot verbinding van de Zuiderzee met de Eems, in verband met veenaanleg en onder medewerking der provincie Drenthe en brochures zoals De laatste editie van het Merwede-kanaal en over 'stoombemaling met centrifugaalpompen te Katwijk aan Zee'. Maar er zijn ook publicaties over spoorwegen en een aanzienlijk aantal publicaties over Nederlands-Indië. Daarnaast bestond er interesse in gebieden buiten Nederland zoals Amerika, Canada en het Verre Oosten. Betrekkingen met en ontwikkelingen in België, Duitsland en Groot-Brittannië behoren ook tot de zwaartepunten binnen de collectie. Andere onderwerpen waar men zich mee bezig hield, zijn onderwijs, religie en rechtspraak.

De letterkundige werken zijn ook breed georiënteerd. Er zijn romans, zoals Great Expectations van Charles Dickens, maar er is ook poëzie, waaronder van Bredero en toneel zoals blij- en treurspelen. Hoewel de meeste publicaties uit de negentiende eeuw dateren, zijn er ook titels vanaf de zeventiende eeuw bij. Daarnaast zijn er woordenboeken en publicaties over vaderlandse en buitenlandse geschiedenis, verhandelingen, redes, gedenkboeken, etc.

Ten slotte zijn er publicaties met betrekking tot het genootschap zelf, zoals een publicatie ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Felix Meritis, bij de opening van het nieuwe gebouw en enkele handgeschreven catalogi van de instrumentencollecties.

Slechts enkele instrumenten bevinden zich in de collectie van de Universiteit van Amsterdam: het planetarium van Jan van Dam uit 1756 en het planetarium, lunarium en tellurium van Hartog van Laun uit 1802. Daarnaast zijn er enkele globes en tientallen (?) kaarten in de collectie opgenomen.

Dates

 • 1612-1889
 • Majority of material found within 1800-1889

Creator

Language of Materials

Nederlands, Duits, Frans, Engels, Latijn en Deens

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Geïnspireerd door de Verlichtingsidealen, kenmerkend voor het culturele klimaat van de burgerij in de Republiek gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw, werd op 8 december 1777 de Amsterdamse maatschappij Felix Meritis ('Gelukkig door verdiensten') opgericht. Het genootschap had als doel de bevordering van kunst en wetenschap, maar ook de praktische oefening daarvan. De belangrijkste doelstellingen richtten zich op het oefenen van de leden in verstand en deugdzaamheid, kunsten en wetenschappen, koophandel en zeevaart, ambachten en handwerken. Hiertoe werden vijf departementen opgericht, die samen het genootschap vormden: het Departement Koophandel, Zeevaart, Landbouw, Fabrieken, het Departement Natuurkunde, het Departement Tekenkunde, het Departement Muziek en het Departement Letterkunde. De departementen beschikten over hun eigen studie- en demonstratiecollecties, waaronder zich schitterende natuurkundige instrumenten, kunstvoorwerpen en muziekinstrumenten bevonden. Een belangrijke taak voor de departementale besturen was de zorg voor een goed beheer van de natuurkundige instrumenten, de kunstvoorwerpen, boeken en muziekinstrumenten, die door de leden werden gebruikt bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. Zo werd de bibliotheek toevertrouwd aan de zorg van de Departementen Koophandel en Letterkunde en de fysische instrumenten aan het Departement Natuurkunde.

Felix Meritis en het Athenaeum Illustre

Elke zichzelf respecterende Amsterdamse wetenschapper was lid van het genootschap. Zo ook hoogleraren van het Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam. Jan Hendrik van Swinden, hoogleraar wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde en wijsbegeerte aan het Athenaeum Illustre van 1785 tot 1823, hield in 1788 de inwijdingsrede voor het nieuwe gebouw aan de Keizersgracht. En Andreas Bonn, hoogleraar anatomie en chirurgie van 1771 tot 1818, hield de inwijdingsrede voor de tekenzaal en de gehoorzaal der natuurkunde in 1790.

De Amsterdamse hoogleraren waren regelmatig betrokken bij de wetenschapsbeoefening in het gebouw, dat speciaal hiervoor was ingericht. In 1803 hield Van Swinden bijvoorbeeld lessen over het planetarium, tellurium en lunarium van Hartog van Laun, een indrukwekkend geheel dat opgenomen was in de collectie van het genootschap. En Van Swindens opvolger Jean Pierre Étienne Voûte, hoogleraar van 1823 tot 1834, gaf lessen in de sterrenkunde in het observatorium. Behalve zijn eigen studenten mochten de zoons van leden aanwezig zijn, mits 'boven de 15 jaren'.

Felix Meritis bleef lang een centrum voor wetenschappelijke voordrachten. In de annalen worden onder anderen nog de Amsterdamse hoogleraren D.J. van Lennep (1830), Willem Vrolik (1855), E.H. von Baumhauer (1856) en C.A.J.A. Oudemans (1878) genoemd.

Opheffing

In de loop van de negentiende eeuw ging het bergafwaarts met de maatschappij. Het ledental daalde, terwijl de kosten bleven stijgen. De organisatiestructuur van het genootschap was omslachtig en ingewikkeld. Bovendien was het lidmaatschap ook duur. In 1835 leidde dit tot een verandering van de organisatie van het genootschap. Zo werden het Departement Koophandel en het Departement Letterkunde – uiteindelijk slechts tijdelijk – samengevoegd. Ondanks alle maatregelen bleek de achteruitgang onomkeerbaar en uiteindelijk werd besloten het genootschap te ontbinden. De maatschappij hield in 1889 op te bestaan.

Extent

ca. 2000 items

Abstract in Dutch

Bibliotheken van de Departementen Koophandel en Letterkunde van de Amsterdamse Maatschappij Felix Meritis, alsmede enkele kaarten, globes en instrumenten.

Abstract in English

Libraries of the departments of Trade and Literature of the society Felix Meritis in Amsterdam. The collection also includes a few topographical maps and some globes and instruments.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

 1. Catalogus der bibliotheek van de maatschappij Felix Meritis. Bijgehouden tot 1830. Hs. VI E 17.
 2. Katalogus der bibliotheek van de maatschappij Felix Meritis, 1830 (2 ex.) en 1855, en van de afdeeling Koophandel, 1854 (?) en 1856. Hs. IV G 29.
 3. Katalogus der bibliotheek van de maatschappij Felix-Meritis. 1830. Hs. IV G 29 / 1.
 4. Katalogus der bibliotheek van de maatschappij Felix-Meritis. 1830. Bijgeschreven tot November 1845. Hs. IV G 29 / 2.
 5. Catalogus der bibliotheek van de maatschappij Felix Meritis. 1855. Hs. IV G 29 / 3.
 6. Bibliotheek der Afdeeling Koophandel van de maatschappij Felix Meritis. Hs. IV G 29 / 4.
 7. De bibliotheek van de Afdeeling Koophandel der Maatschappij Felix Meritis. 1856. Hs. IV G 29 / 5.
 8. Supplement catalogus Letterkunde. [hs, zd, ca. 1874-1877]. Hs. IV G 29 / 6.
 9. Boekwerken ontvangen bij 't bewerken van den nieuwen catalogus en dus noch in de oude catalogi noch in den inventaris voor den nieuwen opgenomen. [hs, zd, ca.1877-1885].
 10. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

Na de opheffing van Felix Meritis in 1889 werden de collecties overgedragen aan Amsterdamse instellingen, waaronder de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, het Nederlandsch Museum (het latere Rijksmuseum), de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst en het Gemeentearchief. De Universiteitsbibliotheek verkreeg de boekerij, die eventueel overgedragen mocht worden aan andere inrichtingen 'hier ter stede'. De collectie fysische instrumenten werd 'in haar geheel […] ten gebruike gegeven aan den Universiteit van Amsterdam.'

Appraisal

Alleen de werken op het gebied van geschiedenis en letterkunde, staatswetenschap en rechtsgeleerdheid, koophandel en schone kunsten werden overgedragen. Doubletten werden in loop der jaren aan andere Amsterdamse instellingen overgedragen, waaronder vele reeksen. De instrumentencollectie – volgens de laatste catalogus bestond deze collectie uit 922 stukken – werd waarschijnlijk niet in zijn geheel geaccepteerd door de Universiteit van Amsterdam.

Accruals

Aanvullingen worden niet verwacht.

Related Materials

De muziekbibliotheek werd overdragen aan de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst , een collectie die zich nu eveneens bij de Bijzondere Collecties bevindt.

Separated Materials

Het grootste gedeelte van de instrumentencollectie werd waarschijnlijk direct na de liquidatie verworven door de Amsterdamse verzamelaar Nicolaas Groenendijk. Na de dood van zijn zoon in 1954 werd deze collectie opgeheven. In 1957 kocht Museum Boerhaave onderhands 120 stukken aan, de rest werd in 1958 geveild, de collectie raakte verspreid over Duitse en Amerikaanse musea.

Voorwerpen uit de collectie van Felix Meritis zijn terecht gekomen bij het Scheepvaartmuseum te Amsterdam, de Rijksacademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam, het Rijksmuseumen Museum Boerhaave te Leiden.

De archieven van de Maatschappij Felix Meritis berusten bij het Stadsarchief Amsterdam (toegangsnummer 59).

Bibliography

 • M.R. Hermans, E. Lievense-Pelser, O. Vlessing. Inventaris van de Archieven van de maatschappij ... Felix Meritis, 1777-1889. Amsterdam, 1994.
 • Peter de Clercq. De familie Groenendijk. In: Het koperen kabinet. Schatkamers van de wetenschap, 1550-1950. Leiden, 1994, p. 54-55.
 • Inleiding. In: Archief van de Maatschappij van Verdiensten onder de Zinspreuk Felix Meritis. Stadsarchief Amsterdam, toegangsnummer 59.
 • Felix Meritis.

General

De gedrukte werken kunnen worden aangevraagd met behulp van de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

De instrumenten, globes, kaarten en catalogi van de instrumentencollectie kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De instrumentencollectie kende vanaf de overdracht een wisselvallig bestaan. Het planetarium van Jan van Dam werd bijvoorbeeld tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw bewaard op het Fysiologisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens werd het in bruikleen gegeven aan het Scheepvaartmuseum. Het planetarium, lunarium en tellurium van Hartog van Laun vond in 1966 zijn weg naar het Sterrenkundig Instituut. Dat wil zeggen: het onderstel. In 1975 werd ontdekt dat het bijbehorende ringenstelsel zich in het Rijksmuseum bevond, waaraan het al in 1902 geschonken was door de Kweekschool voor de Zeevaart. Het geheel werd gerestaureerd en in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum.

De boeken werden vanaf 1889 ingeschreven in de aanwinstenjournalen van de Universiteitsbibliotheek en later ontsloten middels de catalogus van de Universiteit van Amsterdam. Momenteel zijn er meer dan 1600 titels getraceerd. Ook de instrumenten en kaarten, die nog niet alle zijn geïdentificeerd, zijn ontsloten via de catalogus, de handschriften zijn ontsloten middels een kaartsysteem.

Title
Inventaris van de collectie van de Maatschappij Felix Meritis (1612-1889)
Author
M. van Roon, A.C. Meulepas-Broek
Date
2012
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2007, tweede herziene versie 2012

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland