Skip to main content

Collectie middeleeuwse handschriften en incunabelen van Willem Moll

 Collection
Identifier: UBA304

Scope and Contents

De collectie van 91 banden bestaat hoofdzakelijk uit middeleeuwse handschriften met een devote, dat wil zeggen vrome en stichtelijke inhoud, vooral in het Middelnederlands. Enkele handschriften bevatten Latijnse teksten en enkele andere handschriften bestaan uit gehele of gedeeltelijke afschriften van middeleeuwse handschriften, gemaakt door Willem Moll zelf of door tijdgenoten. Tot de collectie behoren ook enkele incunabelen (boeken gedrukt tussen ca. 1450 en 1500).

Dates

 • ca. 1400-ca. 1550

Creator

Language of Materials

Middelnederlands, Latijn

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De kerkhistoricus Willem Moll werd op 28 februari 1812 te Dordrecht geboren als zoon van een succesvolle tabakshandelaar. Hoewel voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te treden, koesterde de jonge Willem zijn eigen aspiraties: predikant te worden. Het werd hem toegestaan naar de Latijnse school in zijn woonplaats te gaan.

Moll had in 1830 te Leiden aan zijn studie in de theologie willen beginnen, maar wegens de Belgische Opstand ging hij eerst vrijwillig in militaire dienst, waardoor zijn overgang van Dordrecht naar Leiden met bijna een jaar vertraagd werd. Als student ging zijn belangstelling vooral uit naar de kerkgeschiedenis.

Na de voltooiing van zijn studie theologie, in 1835, bekwaamde Moll zich verder tot predikant en in september 1837 werd hij in De Lage Vuursche in het ambt bevestigd. Hij besloot zich naast zijn werk als predikant ook weer aan de wetenschap te wijden. Van het niet al te hoge predikantensalaris kocht hij boeken. Het resultaat van veel studie en hard werken was een tweedelige studie over het kerkelijk leven der christenen in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Zijn reputatie als kerkhistoricus was gevestigd.

In 1846 werd hij naar Amsterdam geroepen om hoogleraar te worden in de kerkgeschiedenis en theologie aan het Athenaeum Illustre. In plaats van een vervolgstudie over de vroege christenen te schrijven, verlegde Moll zijn aandacht van de algemene kerkgeschiedenis naar de Nederlandse kerkhistorie. Dankzij zijn ruimere hoogleraarssalaris kon hij zich nu ook de aankoop van middeleeuwse handschriften veroorloven. De teksten in deze veelal eenvoudig uitgevoerde handschriften zouden de primaire bronnen worden voor zijn toekomstig onderzoek. Hij schreef twee monografieën, over de ketterse pastoor Angelus Merula (1482-1557) en over de franciscaanse volksprediker Johannes Brugman (1399-1473). Maar het belangrijkste resultaat van zijn studie was toch zijn meerdelige, 2300 bladzijden tellende Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, die in de jaren 1864-1871 van de pers kwam. Voor al deze publicaties maakte hij intensief gebruik van zijn handschriftenverzameling, terwijl hij ook aan anderen, waaronder menige promovendus, zijn handschriften ter beschikking stelde.

In de jaren daarna ging zijn gezondheid langzaamaan achteruit. Het belette Moll niet om verder te gaan met zijn wetenschappelijke werk. Toen het Amsterdamse athenaeum in 1877 tot universiteit werd verheven, was het Willem Moll die als gewoon hoogleraar van de nieuwe universiteit de inwijdingsrede hield. Maar het was zijn laatste officiële optreden, zijn krachten bleven afnemen. Uiteindelijk overleed hij op 16 augustus 1879.

Extent

91 items

Abstract in Dutch

Collectie van 91 middeleeuwse handschriften en incunabelen, voornamelijk in het Middelnederlands, verzameld door de Amsterdamse kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879). De collectie werd in 1880 aangekocht en vormt de kern van de verzameling middeleeuwse handschriften van de Universiteit van Amsterdam. De handschriften bevatten teksten die van groot belang zijn voor de bestudering van het laatmiddeleeuwse geestesleven in de Nederlanden.

Abstract in English

Collection of 91 medieval manuscripts and incunables, mainly in Dutch, brought together by the Amsterdam church historian Willem Moll (1812-1879). The collection was acquired in 1880 and forms the nucleus of the collection of medieval manuscripts of the University of Amsterdam. The manuscripts contain texts that are of great importance especially for studying late-medieval spiritual life in the Low Countries.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

 1. H.C. Rogge. Catalogus van handschriften uit de bibliotheek van wijlen den hoogleeraar Willem Moll, door curatoren der Universiteit van Amsterdam aangekocht uit de schenking van Mr. C.M.J. Willeumier voor de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1880.
 2. M.B. Mendes da Costa. Catalogus der handschriften. Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. Catalogus der handschriften, II: De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten. Amsterdam, 1902, p. xxxiii-xxxvii, passim.
 3. Medieval manuscripts in Dutch collections .
 4. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

Moll kocht zijn handschriften merendeels tussen circa 1846 en 1867 en deed zijn aankopen vooral bij antiquaren en op veilingen. Intussen is gebleken dat hij zijn aanwinsten in veel gevallen heeft laten ontdoen van hun middeleeuwse of latere band en opnieuw heeft laten inbinden, in perkament dan wel 'in halfperkament'. Tevens is vastgesteld dat hij sommige van zijn middeleeuwse aankopen opsplitste in twee of drie delen die hij vervolgens apart liet inbinden, eveneens in negentiende-eeuwse heel- of halfperkamenten bandjes.

Immediate Source of Acquisition

De collectie werd in 1880 aangekocht door de curatoren van de Universiteit van Amsterdam ten behoeve van de Universiteitsbibliotheek. De aankoop werd gefinancierd uit een schenking van mr. C.M.J. Willeumier. Deze Amsterdamse hoogleraar in de rechten had in 1877 besloten het wachtgeld waarop hij gedurende vijf jaar recht had niet te willen aanvaarden 'zonder daarvoor tevens diensten te praesteren'. Hij schonk daarom het bedrag – vijf maal fl. 2500 minus de door hem verschuldigde belasting – aan de universiteit, met het verzoek het geld 'te willen besteden tot aankoop van werken voor de Stads-Bibliotheek', die immers ook fungeerde als Universiteitsbibliotheek.

Appraisal

Eén handschrift (Moll-hs. 90) werd voor een oud Amsterdams drukje geruild met de gemeente Haarlem.

Voor de beoefening van de Middelnederlandse letterkunde in de ruimste zin van het woord zijn de handschriften in de collectie-Moll en de collectie als geheel van grote cultuurhistorische waarde. Vorm en inhoud van deze handschriften brengen de onderzoeker in direct contact met de middeleeuwse bronnen, vooral voor de bestudering van de geestelijke letterkunde enerzijds voor privé-personen en anderzijds voor personen in instellingen, zoals de laatmiddeleeuwse kloosters en de huizen van broeders en zusters der Moderne Devotie. De collectie vormt de kern van het bezit aan middeleeuwse handschriften van de Universiteit van Amsterdam.

Accruals

De collectie is compleet overgedragen. Aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Naast de collectie middeleeuwse handschriften en incunabelen van Willem Moll beheren de Bijzondere Collecties het archief van Willem Moll: een verzameling stukken uit zijn persoonlijke en wetenschappelijke nalatenschap, zoals correspondentie, manuscripten en geannoteerde exemplaren van zijn publicaties (signatuur: hs. XX C 1-16).

Boeken uit het bezit van Willem Moll die zich bevonden bij familie, werden verworven voor de Historische Verzameling van de Universiteit van Amsterdam. Hieronder bevinden zich boeken uit het eigendom van W., [G?]. en J.W. Moll en A. Moll-Voet.

Bibliography

 • H. Brugmans. Moll, (Willem). In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, dl. 8. Leiden, 1930, kolom 1162-1164.
 • W. Moll. Willem Moll als predikant te Lage Vuursche en Arnhem 1837-1846. In: Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis N.S. 27 (1935), p. 65-106.
 • J. Kamerling. De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879). Fragmenten uit de correspondentie. Leeuwarden, [1979].
 • J.M. Willeumier-Schalij. Willem Moll en zijn handschriften (1812-1879). In: J.A.A.M. Biemans, E. Braches, W.R.H. Koops, A.J.M. Linmans, C. Reedijk (red.). Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden. Leiden, 1983, p. 333-344.
 • P.J. Margry. Het Katharijneconvent te Heusden. Een onderzoek naar het boekenbezit en boekengebruik van een tertiarissenklooster in de late middeleeuwen. In: Ons geestelijk erf 60 (1986), p. 148-203.
 • Jos A.A.M. Biemans. De kerkhistoricus Willem Moll (1812-1879) als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften. Over codicochirurgie en de reconstructie van de vorm. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 13 (2006), p. 169-187.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Alle handschriften zijn ontsloten via de online catalogus Medieval manuscripts in Dutch collections (MMDC), met de aanduiding 'Collection Moll'. Deze titels zijn beknopt overgenomen in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam, waarin tevens de incunabelen zijn opgenomen. Incidenteel zijn handschriften beschreven in inleidingen op tekstedities, in catalogi of overzichten van handschriften bij studies en in tentoonstellingscatalogi.

Title
Inventaris van de collectie middeleeuwse handschriften en incunabelen van Willem Moll (ca. 1400 - ca. 1550)
Author
J.A.A.M. Biemans
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland