Skip to main content

Bibliotheek van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst

 Collection
Identifier: UBA336

Scope and Contents

De Toonkunstcollectie bevat 167 stemboeken uit de zestiende en zeventiende eeuw. De meerstemmige muziek uit die tijd werd hoofdzakelijk in stemboeken gedrukt, deze collectie vormt dan ook een belangrijke bron voor de motetten, madrigalen en andere vormen van meerstemmige muziek uit de genoemde periode. Verder zijn er ruim 650 liedboekjes, waarvan 322 met muzieknotatie en 348 met alleen wijsaanduidingen. De meeste liedboekjes zijn in de zeventiende eeuw in Amsterdam gedrukt.

De collectie bevat circa 15.000 gedrukte muziekwerken van de achttiende en de negentiende eeuw. Veel van deze drukken zijn afkomstig van Amsterdamse uitgevers. Amsterdam was in de zeventiende en achttiende eeuw een van de belangrijkste Europese centra voor muziekdruk, tal van bekende buitenlandse componisten lieten hier hun werken drukken. Onder deze belangrijke auteurs vinden we Pietro Locatelli (die uiteindelijk zelfs in Amsterdam is gaan wonen), Johann Christian Bach, Antonio Vivaldi en Arcangelo Corelli. Ook vroege drukken van belangrijke buitenlandse componisten zijn sterk vertegenwoordigd, onder wie Haydn, Mozart en Beethoven, Gluck en Mendelssohn.

De liedboekjes uit de zestiende tot negentiende eeuw bevatten teksten van zowel wereldlijke liederen als psalmen en stichtelijke muziek. Ook bevatten zij libretti.

Daarnaast bevat de collectie circa 10.000 handschriften, enkele van vóór 1700. Het oudste dateert uit de zestiende eeuw en bevat gregoriaanse muziek in hoefnagelnotatie op perkament, ook is er een belangrijk luithandschrift in Duitse tabulatuur van circa 1518. Uit 1671 dateert het beroemde klavierboek van Anna-Maria van Eyl. Het grootste gedeelte van de handschriften dateert uit de negentiende eeuw. Het gaat hier om bladmuziek, zowel autografen als handgeschreven kopieën, en partituren in 'klad', met aantekeningen en correcties. Terwijl het merendeel afkomstig is van Nederlandse auteurs, zijn de gebruikte talen in de composities divers: Frans, Duits, Italiaans, Latijn, Engels en Nederlands komen geregeld voor.

De collectie van de Mozes en Aäronkerk bevat circa 900 partituren en partijen, vaak met aantekeningen van de toenmalige gebruikers. De collectie bevat katholieke kerkmuziek - met vooral veel werken voor koor, solisten en orkest - uit de achttiende en negentiende eeuw.

De collectie van het orkest van Felix Meritis bevat circa 600 werken, zowel gedrukte muziek als handschriften. Het gaat hoofdzakelijk om orkestwerken uit de achttiende en negentiende eeuw, waarop talloze aantekeningen zijn terug te vinden die inzage geven in de toenmalige uitvoeringspraktijk.

Dates

 • ca. 1500-1955
 • Majority of material found within 1700-1900

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Frans, Italiaans en Latijn

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst

Op 18 en 19 april 1829 werd de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT) te Amsterdam opgericht. Initiatiefnemer was A.C.G. Vermeulen (1798-1872), rector van het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam. Spoedig na de oprichting werden in verscheidene plaatsen, waaronder Den Haag, Dordrecht en Utrecht, muziekgezelschappen opgericht. Vanaf 1840 was het Hoofdbestuur permanent in Amsterdam gevestigd.

De Maatschappij schreef prijsvragen uit, waarbij beroemde componisten als Liszt, Mendelssohn, Schumann en Wagner als jurylid optraden. Bekroonde partituren werden door de Maatschappij uitgegeven. Muziekhistorisch onderzoek werd gestimuleerd, onder meer door financiële ondersteuning en de geleidelijke opbouw van een wetenschappelijke bibliotheek. Lokale afdelingen namen het initiatief tot het stichten van muziek- en zangscholen. Tijdens festivals werden belangrijke werken in première gebracht. Jonge, talentvolle musici en bijzondere activiteiten werden vanuit de beschikbare fondsen gesubsidieerd.

Het stichten van een eigen bibliotheek was niet een van de oorspronkelijke doelstellingen van de MBT. Van 1829 tot 1845 ontstond de collectie vooral door passieve en incidentele acquisitie. Een 'Lijst der muzijkale eigendommen' uit 1837 maakt melding van 5 boeken en 41 muziekuitgaven (schenkingen) en 7 muziekwerken (aankopen), in totaal dus 53 titels.

De MBT hield zich aanvankelijk vooral bezig met het verzamelen en beheren van uitvoeringsmateriaal ten behoeve van de eigen lokale afdelingen. Ook voor het houden van muziekfeesten had men uitvoeringsmateriaal nodig. Dit materiaal werd vooral geschonken door auteurs en uitgevers, particulieren en zusterinstellingen. Incidenteel werden aankopen gedaan. In 1840 sprak men voor het eerst van een bibliotheek. In 1845 werd een budget van ƒ 100 per jaar beschikbaar gesteld voor de bibliotheek, dit werd in 1848 verhoogd tot ƒ 150 en een jaar later tot ƒ 400. In 1853 werd dit bedrag opnieuw verhoogd tot ƒ 600 per jaar. De catalogus uit datzelfde jaar bevat circa 1.300 toonwerken in partituren en stemmen.

De MBT verwierf in de loop der jaren een grote verscheidenheid aan werken: muziekdrukken, -manuscripten, theoretische en historische boekwerken en handschriften en tijdschriften. Belangrijke schenkers waren onder anderen J.P. Heije, F. Commer, J. Verhulst en A. Fuchs. In 1855 schonk F. Santini een aantal zeldzame en kostbare handschriften. Een jaar later schafte de MBT circa 88 instrumentale werken aan, waaronder symfonieën en ouvertures. Hieraan voegde de muziekuitgever Litolff nog een collectie vocale werken en orkestouvertures toe. Tevens verwierf de MBT dankzij Heije tussen 1860 en 1870 Nederlandse liedboekjes en bundels uit de zestiende en zeventiende eeuw en in 1865 21 stemboekjes, de oudste van 1602, uitgegeven door Phalesius in Antwerpen.

In 1889 schonk het Genootschap Felix Meritis een groot deel van haar muziekbibliotheek aan de MBT. Toen dit Genootschap In 1888 was opgeheven, had men de bladmuziek zoveel mogelijk teruggegeven aan de auteurs, maar muziek waarvoor geen belangstelling was of waarvan de auteur niet meer getraceerd kon worden, werd overgedragen aan de MBT. Daar werd het aanvankelijk als uitleenmateriaal gebruikt.

Van 1829 tot 1866 was de bibliotheek van de MBT ondergebracht bij de toenmalige algemeen secretaris, A.C.G. Vermeulen, in het Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam. Wegens de groei van de collectie werd de bibliotheek in 1866 overgebracht naar het gebouw van de Maatschappij Felix Meritis, aan de Keizersgracht te Amsterdam. De collectie zou vanaf dat moment in Amsterdam blijven.

De eerste catalogus van de collectie van de MBT dateert uit 1837 en maakt deel uit van het jaarverslag. In 1846 verscheen de eerste zelfstandige catalogus, die de rubriek in het jaarverslag verving; zij werd in 1853 gevolgd door een tweede.

Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

J.P. Heije, secretaris van het hoofdbestuur van de MBT vanaf 1843 en van 1866 tot 1876 tevens algemeen secretaris, had bijzondere belangstelling voor muziekhistorische werken, met name op het gebied van Nederlandse muziek vanaf de vijftiende eeuw. Dit in tegenstelling tot Vermeulen, die geïnteresseerd was in contemporaine muziekwerken. Dankzij Heije groeide de historische verzameling, zowel door schenkingen als door aankopen. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting op 19 november 1868 van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, ook genoemd Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis, en vanaf 1910 opnieuw Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis (VNM). Zij werd opgericht als dochter van en gesubsidieerd door de MBT. Later werd de VNM zelfstandig en in 1994 verkreeg zij het predikaat Koninklijk. De VNM bezat haar eigen collectie; die werd in bruikleen gegeven aan de MBT.

In 1881 werd besloten om de muziekhistorische werken van de MBT en de werken van de VNM in bruikleen te geven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 1884 werd de historische bladmuziek hieraan toegevoegd. Een ter gelegenheid van het bruikleen uitgegeven catalogus bevat circa 2000 titels.

Bibliotheek van MBT en VNM

Rond 1889, na de liquidatie van de Maatschappij Felix Meritis, verhuisde de in eigen beheer gebleven muziekbibliotheek van MBT en VNM naar de Toonkunst Muziekschool aan de Nieuwezijds Voorburgwal. In 1909 verhuisde zij naar het pand van het Amsterdamse conservatorium, het 'Huis met de Hoofden' aan de Keizersgracht. Van 1921 tot 1937 was de muziekcollectie ondergebracht in een school aan de Rustenburgerstraat.

Rond 1920 werd J.R. le Cosquino de Bussy, die op dat moment al de Muziekafdeling der Openbare Leeszaal beheerde, benoemd tot algemeen bibliothecaris van de bibliotheek van de MBT. Door deze dubbelfunctie ontstond een samenwerking tussen de twee muziekbibliotheken. Vanaf 1937 waren beide bibliotheken bovendien ondergebracht in hetzelfde pand, namelijk een oud schoolgebouw aan de Dufaystraat. In 1951 verhuisden de bibliotheken samen naar de Eerste Jacob van Campenstraat. Daar bevond zij zich naast het Instituut voor Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Vanwege de intensieve samenwerking met muziekwetenschap en de grote toeloop van studenten wilde men het historische deel van de bibliotheek opnieuw in eigen beheer krijgen. De MBT zelf kon de kosten van deze bibliotheek niet langer dragen. Om die reden werd op 13 mei 1955 de Stichting Toonkunst-Bibliotheek (STB) opgericht.

Stichting Toonkunst-Bibliotheek

De bruikleencontracten met de Universiteitsbibliotheek werden opgezegd. De STB ontving voor de exploitatie een subsidie van het Rijk en van de stad Amsterdam. Zij had een uitleenafdeling en een wetenschappelijke bibliotheek. De wetenschappelijke afdeling bevatte literatuur over muziek en tijdschriften en seriële werken gewijd aan een componist of aan een land. De kern werd echter gevormd door de historische collectie.

Frits Noske was tot 1968 hoofd van de Openbare Muziekbibliotheek en de wetenschappelijke afdeling van de STB. Van 1965 tot 1968 was hij bovendien buitengewoon hoogleraar muziekgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. In het laatstgenoemde jaar werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn dienstverband bij de STB werd beëindigd.

Een van de belangrijkste acquisities van de STB was de muziekcollectie van het koor en orkest 'Zelus pro Domo Dei' van de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam. Deze collectie werd rond 1965 door een particulier thuis ondergebracht. Enkele jaren daarna werd het notendeel aan de STB overgedragen; het archief van de MBT aan het Stadsarchief Amsterdam.

In 1976 werd door de Openbare Bibliotheek Amsterdam het pand aan de Prinsengracht 587 in gebruik genomen. De Openbare Leeszaal en de Openbare Bibliotheek fuseerden tot de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De Openbare Muziekbibliotheek werd de muziekafdeling van de OBA en werd gevestigd aan de Prinsengracht. De Toonkunst-Bibliotheek werd gesplitst in een uitleenafdeling, gevestigd aan de Eerste Jacob van Campenstraat (die vooral de bij de MBT aangesloten koren van bladmuziek voorzag) en een wetenschappelijke afdeling, die meeverhuisde naar de Prinsengracht (waar het historische materiaal en de wetenschappelijke series werden ondergebracht). De uitleenafdeling van de STB publiceerde in 1960 en 1968 twee catalogi van de collectie.

De VNM ontwikkelde zich vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw vooral tot de beroepsvereniging voor de Nederlandse muziekwetenschap. De MBT ging zich eind twintigste eeuw steeds meer bezighouden met belangenbehartiging en ondersteuning van de aangesloten verenigingen. Eind 2007 werd zij omgevormd tot de Vereniging Toonkunst Nederland (VTN). De VTN houdt zich tegenwoordig uitsluitend bezig met het beheer van fondsen en het beleid ten aanzien van aan haar gelieerde stichtingen. Toen de subsidies aan de STB door de rijksoverheid in 2005 en de Amsterdamse overheid in 2007 werden stopgezet, kon de bibliotheek niet meer zelfstandig blijven bestaan. In 2008 werd de STB opgeheven, het eigendom van de collecties viel toe aan de MBT.

Extent

ca. 28.500 items

Abstract in Dutch

De Toonkunstcollectie ontstond geleidelijk vanaf de oprichting van de Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst (MBT) in 1829, als gebruiksbibliotheek voor de leden. Na de oprichting van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (VNM) in 1868 werd ook gericht gezocht naar historische, vooral Nederlandse werken. Van 1881 tot 1955 was de historische collectie in bruikleen bij de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Tot 2008 werd de collectie beheerd door de in 1955 opgerichte Stichting Toonkunst-Bibliotheek. De Toonkunstcollectie bevat circa 17.000 gedrukte werken, waaronder liedboeken en stemboeken, zowel van wereldlijke liederen als psalmen en stichtelijke muziek (vooral uit de zestiende eeuw), muziekwerken uit de achttiende en negentiende eeuw, en circa 10.000 handschriften, waaronder een grote collectie negentiende-eeuwse handschriftelijke bladmuziek, merendeels van Nederlandse auteurs. De collectie van het orkest van de Maatschappij Felix Meritis bevat circa 600 muziekwerken; de collectie van de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam bevat circa 900 partituren en partijen van katholieke kerkmuziek uit de achttiende en negentiende eeuw. De Toonkunstcollectie is van belang zowel voor onderzoekers als voor musici. De muziekcollectie behoort samen met die van het Nederlands Muziek Instituut tot de grootste en belangrijkste in Nederland.

Abstract in English

The Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst, a society for the promotion of music (MBT), established in 1829, founded a music library for everyday use for its members. The Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, an association for the Dutch history of music (VNM) founded in 1868, collected historical music, mainly of Dutch origin. From 1881 to 1955 the historical part of the combined collection was on loan to the University library of Amsterdam. From 1955 up to 2008 the collection was managed by the Stichting Toonkunst-Bibliotheek, a foundation established for that purpose. The total collection consists of about 17,000 books with liturgical music such as psalms and songs, mainly from the 16th century, and books with worldly music. Most of the collection dates from the 18th and 19th centuries. The collection also contains about 10,000 manuscripts, mainly sheet music dating from the 19th century and by Dutch authors. When the society Felix Meritis in Amsterdam was discontinued in 1888, the collection of works of orchestral music, altogether about 600 items, was granted to the MBT. Finally, the collection from the church of Mozes- and Aäron in Amsterdam, was included in the collection of the MBT. It consists of about 900 scores and (orchestral) works of Catholic liturgical music of the 18th and 19th centuries. Together with the music collection of the Netherlands Music Institute, the so-called Toonkunst library is the largest and most important collection in the Netherlands.

Arrangement

De collectie is ingedeeld in verschillende signatuurreeksen:

 1. Kluis-signaturen (205-A-1 t/m 213-F-5): gedrukte werken en handschriften van vóór 1700
 2. Zz-signaturen: gedrukte muziekwerken uit de achttiende en negentiende eeuw
 3. Muz-signaturen: liedboekjes, in 1955 aan de Universiteitsbibliotheek geschonken
 4. Ms-signaturen: handschriften uit de achttiende en de negentiende eeuw
 5. MA-signaturen: collectie van de Mozes en Aäronkerk
 6. FM-signaturen: collectie van het orkest van Felix Meritis

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

 1. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam
 2. Catalogus der muzijk- en boekwerken toebehoorende aan de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Amsterdam, 1846.
 3. H.C. Rogge. Catalogus van de bibliotheken der Maatschappij ter Bevordering der Toonkunst en der Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis. Amsterdam, 1884.
 4. D. de Lange. Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Catalogus B. Bevattende een nauwkeurige opgave van de partituren, partijen, enz. zich bevindende in de Bibliotheek der Maatschappij zoowel als in die harer Afdeelingen. Amsterdam, 1886.
 5. E.J. van der Linden. Systematische catalogus van de muziekwerken ondergebracht in de Bibliotheek der Maatschappij. Amsterdam, 1912.
 6. S. Bottenheim. Catalogus van de Bibliotheek der Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis. Amsterdam, 1919.
 7. J.R. de Bussy. Supplement op den catalogus van de muziekwerken ondergebracht in de bibliotheek der Maatschappij. Amsterdam, 1923.
 8. Catalogus van de uitleenafdeling, Stichting "Toonkunst-Bibliotheek". 1960.
 9. Catalogus van de uitleenafdeling, Stichting "Toonkunst-Bibliotheek". 1968.
 10. H.E. Reeser. De vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1868-1968. Chronologie, 2 dl. Maastricht, 1968.

Immediate Source of Acquisition

In 1881 besloot het bestuur van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (MBT) om de boekwerken in bruikleen te geven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam om de collectie aan het brede publiek te kunnen aanbieden. Ook de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (VNM) stemde hiermee in. In 1882 werd de boekerij overgebracht. Het ging in eerste instantie om 122 werken. In 1884 werd de historische verzameling van muziekwerken van de MBT aan het bruikleen toegevoegd.

In 1955 werd besloten de bruikleencontracten met de Universiteitsbibliotheek te beëindigen. De werken werden in 1957 aan de Stichting Toonkunst-Bibliotheek overgedragen, op 341 liedboekjes na, die werden geschonken aan de Universiteitsbibliotheek, tezamen met enkele brieven en het Album Amicorum van A.C.G. Vermeulen.

Toen de Toonkunstbibliotheek niet meer als zelfstandige bibliotheek kon blijven bestaan, werd het moderne deel verkocht aan de Openbare Bibliotheek van Amsterdam en werd het historische deel door de MBT op 28 februari 2008 opnieuw in bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Appraisal

De Toonkunstcollectie behoort samen met die van het Nederlands Muziek Instituut tot de grootste en belangrijkste muziekcollecties van Nederland.

De bibliotheek is van groot belang zowel voor wetenschappers als voor musici. Wetenschappers zijn aangewezen op de collectie omdat de vroege drukken en handschriften informatie bevatten die in moderne uitgaven, als die er al zijn, niet is terug te vinden; musici zijn aangewezen op de collectie omdat een deel niet meer in de muziekhandel verkrijgbaar is.

Accruals

Nieuwe acquisities van de MBT zullen aan het bruikleen worden toegevoegd.

Related Materials

Bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam wordt het archief van Jacques Hartog beheerd, die actief was in de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, en het archief van het UvA-orkest Jan Pieterszoon Sweelinck , waarin een muziekcollectie is opgenomen.

De afdeling Bijzondere Collecties beheert daarnaast een grote collectie wereldlijke en geestelijke liedboeken uit de zestiende tot achttiende eeuw, te vinden via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Separated Materials

Het moderne deel van de Toonkunstcollectie werd in 2008 verkocht aan de Openbare Bibliotheek van Amsterdam.

In het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich de archieven van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (toegangsnummer 611), van de Maatschappij van Verdiensten onder de Zinspreuk Felix Meritis (toegangsnummer 59) en van de Parochie van de Heilige Antonius van Padua / Mozes en Aäronkerk (toegangsnummer 688).

Bibliography

 • Paul van Reijen. Willem B. Marijnen (1792-1858) en "De Mozes". In: Gregoriusblad 92 (1968), p. 179-182.
 • Paul van Reijen. De familie Ruloffs en de Mozes en Aäronkerk. In: Mens & melodie 23 (1968), p. 332-335.
 • Paul van Reijen. "...want het Choor is ingesteld om Gods Glorie te verheffen". In: Gregoriusblad 93 (1969), p. 248-251.
 • Paul van Reijen. Pseudo-Mozart en "de Mozes". In: Mens & melodie 26 (1971), p. 112-114.
 • Paul van Reijen. Koorbibliotheken. In: Open 5 (1973), nr. 3, p. 185-187.
 • Paul van Reijen. The Toonkunst Library. In: Fontes artis musicae 21 (1974), p. 103-106.
 • Paul van Reijen. Het muziekcollege van de Mozes- en Aäronkerk te Amsterdam (1760-1820). In: Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden, dl. III. Amsterdam, 1980, p. 11-35.
 • Album van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Verslagen der algemeene vergaderingen enz., Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Nr. 1-22 (1843-1859). Tweede Reeks, nr. 1-2 (1860-1861).
 • Verslag omtrent den staat van de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, over het jaar 1884.
 • Verslag omtrent den staat van de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, over het jaar 1885.
 • Verslag omtrent den staat van de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, over het jaar 1888.
 • H.C. Rogge. Catalogus van de bibliotheken der Mij tot Bevordering der Toonkunst en de Vereeniging voor Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis, Supplement. Amsterdam, 1895.
 • Geschiedenis en handelingen van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Amsterdam, 1862-1909.
 • Toonkunst-nieuws. Geschiedenis en handelingen der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 1 (1909/1910) - 5 (1913/14).
 • J.D.C. van Dokkum. De maatschappij tot bevordering der toonkunst in haar wording en ontwikkeling. Een bijdrage tot de Nederlandsche muziekgeschiedenis der XIXe eeuw. Amsterdam, 1918.
 • J.D.C. van Dokkum. Honderd jaar muziekleven in Nederland. Een geschiedenis van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst bij haar eeuwfeest 1829-1929. Amsterdam, 1929.
 • Verslag van de Universiteits-bibliotheek van Amsterdam over het jaar 1939.
 • Geschiedenis en handelingen van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. Amsterdam, 1914-1955.
 • Paul Cronheim. 125 jaar toonkunst. Gedenkboek. Amsterdam, 1956.
 • W. Paap. Gedenkboek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan 1829-1979. Amsterdam, 1979.
 • Catalogus Catalogorum. Amsterdam, 1981, p. 168-169.
 • W.H.J. Dekker. De wetenschappelijke afdeling van de Toonkunst-Bibliotheek, I: Ontstaan en achtergrond, huisvesting, II: De collectie en haar samenstelling. In: Toonkunst-nieuws 103 (sept. 1989) en 114 (jan. 1990).
 • Jeroen van Gessel. Een vaderland van goede muziek. Een halve eeuw Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (1829-1879) en het Nederlandse muziekleven. Utrecht, 2004.
 • Toonkunst Nederland (geraadpleegd op 15-11-2011).
 • Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (geraadpleegd op 15-11-2011).
 • Website van het Mozeshuis (geraadpleegd op 15-11-2011).

General

De liedboeken met Muz-signaturen kunnen worden aangevraagd via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Het overige materiaal, inclusief microfiches, microfilms en digitale opnames, kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Ter gelegenheid van het bruikleen van 1881 werd een catalogus van de collecties van de MBT en de VNM van de hand van H.C. Rogge, de bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek, gepubliceerd. In 1886 verscheen deel B, waarin de collectie van de Maatschappij Felix Meritis is opgenomen.

In 1912 verscheen een systematische catalogus van de collectie van de MBT afzonderlijk, gevolgd door een supplement in 1923. In 1919 verscheen de eerste afzonderlijke catalogus van de VNM.

De liedboekjes van de MBT die in 1955 aan de Universiteitsbibliotheek geschonken werden, zijn opgenomen in de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

De bibliotheek is in de loop der jaren ontsloten door middel van een kaartsysteem, dat nu geplaatst is bij de Bijzondere Collecties. Ook zijn er enkele standcatalogi vervaardigd. Het grootste gedeelte van de titels was vóór 2008 ontsloten via de catalogus van de OBA. Deze titels zijn overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek; naar verwachting zullen zij in 2012 beschikbaar zijn in de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

In de loop der jaren zijn veel stukken op microfilm of microfiche vastgelegd, onder meer in het kader van het conserveringsprogramma Metamorfoze (in 2002 en 2005). Vele stukken zijn direct of indirect gedigitaliseerd. De microfiches en microfilms zijn geplaatst bij de Bijzondere Collecties. Naar verwachting zullen de digitale opnames in 2013 online beschikbaar zijn.

Een deel van de collectie (circa 150 meter) is noch geselecteerd noch ontsloten.

Title
Inventaris van de Bibliotheek van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (circa 1500-1955)
Author
A.C. Meulepas-Broek, S. Groot
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2009, tweede herziene versie 2011

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland