Skip to main content

Collectie N.G. Pierson

 Collection
Identifier: UBA314

Scope and Contents

De collectie omvat in de eerste plaats circa 180 boeken en tijdschriften uit de bibliotheek van N.G. Pierson. Daarnaast zijn er uittreksels uit de notulen van de Gemeenteraad van Amsterdam waarin zijn benoeming en eervol ontslag als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam staan vermeld en een tweetal brieven van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam rond dezelfde zaken.

Er zijn collegedictaten van zijn colleges statistiek (1878-1879 en ongedateerd), geschiedenis der staathuishoudkunde tot Adam Smith (1878-1879) en na Adam Smith (1879-1880), financiën en financiële politiek (1880-1881), Groot-Brittannië (1883-1884), en van zijn kandidaatscolleges (1883-1884 en ongedateerd) en doctoraalcolleges (ongedateerd). Een fraai gekalligrafeerd felicitatieregister dat ter gelegenheid van het aftreden van N.G. Pierson als president van de Nederlandsche Bank in 1891 aan hem werd geschonken, maakt tevens onderdeel uit van de collectie, alsmede het portret van N.G. Pierson, vervaardigd door Thérèse Schwartze in 1892.

Uit de collectie ontbreken een collegedictaat betreffende Brits-Indië (1884) en aantekeningen voor een college over de 'financiële politiek uitgifte woeste gronden' (1897).

Dates

  • 1877-ca. 1909

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

De archiefstukken en collegedictaten worden uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Nicolaas Gerard (Klaas) Pierson (1839-1909) volgde zijn opleiding aan de Amsterdamse Openbare Handelsschool. Hij richtte in 1861 met H.B. Wiardi Beckman een handelsonderneming in katoen en koloniale waren op en in datzelfde jaar een 'Staathuishoudkundige Vereeniging'. In zijn vrije tijd verdiepte hij zich in de theorie van de economische wetenschap en werd aanhanger van de klassieke economen Adam Smith, David Ricardo en John Stuart Mill. Na een directeurschap van de in 1865 opgerichte Surinaamse Bank werd hij in 1868 directeur van de Nederlandsche Bank. Bij de verheffing van het Athenaeum Illustre tot Universiteit van Amsterdam in 1877 werd hij benoemd tot hoogleraar in de staathuishoudkunde, ondanks het feit dat hij nooit aan een universiteit gestudeerd had. Zijn oratie betrof 'Een terugblik op de geschiedenis der Staathuishoudkunde sedert Adam Smith'. Zijn meest invloedrijke werk was het Leerboek der Staathuishoudkunde uit de jaren 1884 (deel 1) en 1890 (deel 2). Zijn functie als hoogleraar legde hij neer na zijn benoeming tot president van de Nederlandsche Bank in 1884. Hij was minister van Financiën in de jaren 1891-1894 en 1897-1901, in deze laatste jaren was hij eveneens voorzitter van de ministerraad. Onder zijn ministerschap werden belangrijke belastinghervormingen doorgevoerd en kwamen vele sociale wetten tot stand.

Extent

ca. 200 items

Abstract in Dutch

N.G. Pierson was een van Nederlands belangrijkste economen. Hij was hoogleraar in de staathuishoudkunde aan de Universiteit van Amsterdam (1877-1885), president van De Nederlandsche Bank (1884-1891) en minister van Financiën (1891-1894, 1897-1901). De collectie bestaat uit een bibliotheek, dictaten van zijn colleges en enkele andere aan zijn functie van hoogleraar gerelateerde documenten en objecten.

Abstract in English

N.G. Pierson was one of the most important economists of the Netherlands. He was the professor of economics at the Universiteit van Amsterdam (1877-1885), president of the national bank, the Nederlandsche Bank, (1884-1891) and minister of finance (1891-1894, 1897-1901). The collection consists of his library, lecture notes and several objects and documents related to his function as a professor.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Sociale wetenschap, rechtsgeleerdheid, enz. (Verzamelingen Mr. N.G. Pierson, Bureau voor sociale adviezen e.a.). (Lijst van aanwinsten / Universiteitsbibliotheek van Amsterdam; 1929 : 1).
  2. Register op de handschriften en archieven, manuscript Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam.
  3. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

Het portret van N.G. Pierson werd waarschijnlijk volgens de traditie direct na de aanbieding in 1892 eigendom van de universiteit. In 1909 schonk zijn weduwe enkele tijdschriftreeksen uit de bibliotheek, in 1913 legateerde zij zijn gehele bibliotheek met bijbehorende boekenkast. De archiefstukken en dictaten werden in 1934 geschonken aan de Historische Verzameling van de Universiteit van Amsterdam door de erfgenamen van mevrouw N.G. Pierson-Waller.

Accruals

De collectie is compleet overgedragen. Aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Bij de Bijzondere Collecties worden vele portretten van N.G. Pierson beheerd, daarnaast politieke spotprenten waarop hij staat afgebeeld.

De collectie van het Réveil-archief bevat materiaal van Pierson zelf en van zijn familie.

Separated Materials

De correspondentie van N.G. Pierson (circa 1500 brieven) bevindt zich in het archief van De Nederlandsche Bank.

Bibliography

  • C.A. Verrijn Stuart. Verspreide economische geschriften van Mr. N.G. Pierson, 5 bd. Haarlem 1910-1911.
  • Robbertjan Roet. N.G. Pierson: grondlegger Nederlandse economie. In: Rostra economica 38 (maart 1993), p. 12-13.

General

Alle publicaties kunnen worden aangevraagd via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Archiefstukken en collegedictaten kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het legaat bepaalde dat de bibliotheek met de boekenkast in een afzonderlijke, zogenaamde N.G. Piersonkamer moest worden geplaatst. De voormalige conservatorenkamer in het bibliotheekgebouw aan de Singel werd in 1914 hiervoor in gebruik genomen.

De gehele bibliotheek is in de lijst van aanwinsten van de Universiteit van Amsterdam van 1929 opgenomen. Uit de standplaatsregistratie (Pierson-kamer) kan de inhoud van de collectie worden afgeleid.

Alle publicaties werden naderhand in de UB-magazijnen geplaatst en ontsloten via de catalogus van de Universiteit van Amsterdam; de collectieaanduiding ontbreekt. De boekenkast ging verloren. In 1992 werd bij de verhuizing van de economische bibliotheek naar het Roeterseiland, de tegenwoordige Pierson Révész Bibliotheek, de boekenkast van Pierson gereconstrueerd.

Alle handschriften zijn opgenomen in het register op de handschriften en archieven, samengesteld door de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam tussen de jaren 1923 en 1940.

Title
Inventaris van de collectie N.G. Pierson (1877-circa 1909)
Author
M. van Roon
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland