Skip to main content

Collectie H.C. Cras

 Collection
Identifier: UBA298

Scope and Contents

Van de zeer omvangrijke nalatenschap van H.C. Cras bevindt zich slechts een deel bij de Universiteit van Amsterdam. Het gaat hier om enkele grote seriewerken (L'Esprit des journaux français et étranger, Plakkaatboek van Brabant en Vlaanderen, staatstukken 'onder den titul van zaken van Staat en Oorlog, uitgekomen bij J. Allart' en de Algemeene konst- en letter-bode) en het portret van H.C. Cras door Adriaan de Lelie uit 1789. Vervolgens werden verzameld de handgeschreven commentaren op werken van de advocaat en drukker-uitgever Elias Luzac (1721-1796), de rechtsgeleerden Marcus Tullius Cicero (106-43 v.C.), Hugo de Groot (1583-1645), Cornelis van Eck (1662-1732), Johan Meerman (1753-1815) en Joh.Chr.Frid. Meister (1758-1828), en van de taalkundige Lambert ten Kate Hermansz (1664-1731). Ook zijn er een tweetal handgeschreven lezingen van H.C. Cras, gehouden voor het genootschap Felix Meritis, en een tweetal brieven.

In verband te brengen met zijn functie van hoogleraar aan het Athenaeum Illustre zijn collegelijsten uit de periode 1771-1820 en dictaten van de colleges van H.C. Cras betreffende het werk De jure belli ac pacis van Hugo de Groot van de hand van J.C. Teding van Berkhout, betreffende het natuurrecht van P.J. Bredius, betreffende digesten van A.R. Falck en betreffende de 'Instituta' van Justinianus (482-565) van onder anderen J.M. Kemper.

Dates

  • 1771-1820

Creator

Language of Materials

Nederlands en Latijn

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Hendrik Constantijn Cras werd op 4 januari 1739 in Leiden geboren als zoon van de advocaat Jacob Cras (1715-1784). In 1754 trad hij in het voetspoor van zijn vader en ging rechten studeren aan de Leidse universiteit. Tot zijn voornaamste leermeesters behoorden de hoogleraar F.W. Pestel (1724-1805) en de Leidse advocaat, drukker en uitgever E. Luzac (1721-1796), beiden volgelingen van de 18e-eeuwse natuurrechtsgeleerde Christiaan Wolff (1679-1754). Pas in 1769 promoveerde hij op een proefschrift gewijd aan de juridische aspecten van Cicero's rede Pro Caecina. In 1771 werd Cras hoogleraar aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre, waar hij op 4 november zijn inaugurele rede hield. Tijdens het professoraat van zijn voorganger Bartholomaeus Sieben (1726-sterfdatum onbekend) was de beoefening van de rechtswetenschap tot een laag niveau vervallen. Aan Cras was de taak het peil van het Athenaeum weer te herstellen. Aanvankelijk werd hij benoemd tot professor iuris civilis et hodierni, dat wil zeggen in het Romeinse en het hedendaagse recht. In 1775 volgde een additionele benoeming in de algemene staatsleer (ius publicum universale), in 1790 kreeg hij bovendien een leeropdracht voor natuur- en volkenrecht (ius naturale et gentium) en in 1809 tenslotte voor het Franse privaatrecht op basis van de Code Napoléon.Tot zijn bekendste leerlingen behoorden D.J. van Lennep (1790-1853), J.M. Kemper (1776-1824), F.A. van Hall (1791-1866), A.R. Falck (1777-1843) en J.D. Meijer (1780-1834).

Naast zijn professoraat bekleedde Cras sinds 1784 de functie van bibliothecaris van de Stads- en Athenaeumbibliotheek, geplaatst op de zolder van de Agnietenkapel. Dankzij zijn ijver verscheen in 1796 een gedrukte Latijnse catalogus voorzien van een uitvoerige voorrede, een van de voornaamste bronnen voor de kennis van de geschiedenis van deze bibliotheek.

Tegenwoordig is Cras vooral bekend als het meest vooraanstaande lid van de Commissie van Twaalf, ingesteld in 1798 en belast met het ontwerpen van het civiele wetboek. Een volledige codificatie van het privaatrecht heeft deze commissie echter nooit volbracht, mede doordat tegen het einde van het jaar 1804 het enthousiasme voor codificatie van het recht enigszins bekoeld was.

Cras kan getypeerd worden als een voorbeeld van een universeel geleerde uit de tijd van de Verlichting. Hij had een bijzonder brede belangstelling, die zich uitstrekte over vele gebieden van de geesteswetenschappen. Daarnaast publiceerde hij brochures en vele andere geschriften over toentertijd actuele problemen en benaderde daarbij de politiek vanuit een voorzichtig ruimdenkend standpunt. De na zijn dood door zijn leerling en opvolger J.M. Kemper uitgegeven Nagelaten verhandelingen en redevoeringen bevatten naast juridische beschouwingen een scala van onderwerpen, zoals 'Over de slavernij en Afrikaanschen slavenhandel', 'Over het schoone in de natuur en kunsten' en 'Bedenkingen omtrent het verval van den koophandel'. Cras stierf kinderloos op 5 april 1820 op 81-jarige leeftijd in Amsterdam.

Extent

ca. 2 meter

Abstract in Dutch

De collectie omvat handgeschreven commentaren en lezingen, collegelijsten en collegedictaten van de bibliothecaris van de Stadsbibliotheek en hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre H.C. Cras (1739-1820). Cras kan beschouwd worden als degene die het vak rechtsgeleerdheid aan het Athenaeum Illustre deed herleven. De collectie geeft vooral een goed beeld van de visie op de rechtsgeleerdheid in de tijd van de Verlichting, in het bijzonder op het natuurrecht.

Abstract in English

This collection consists of material of H.C. Cras (1739-1820), a professor of law at the Athenaeum Illustre in Amsterdam and librarian of the Amsterdam municipal library. The collection contains handwritten comments and lectures, lists of lectures and lecture notes. Cras can be considered to be the one who revived law as a field of study at the Athenaeum Illustre. The collection gives a good impression of the view on law, in particular natural law, during the Enlightenment.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus der handschriften, Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, deel II. Amsterdam, 1902.
  2. Register op de handschriften en archieven. Manuscript Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

Na het overlijden van H.C. Cras werd vanaf 12 september 1820 zijn omvangrijke bibliotheek (2238 nummers) geveild. De boeken raakten verspreid. Joan Melchior Kemper (1776-1824), leerling en opvolger van H.C. Cras, erfde zijn handschriften. Na diens overlijden raakte deze collectie eveneens verspreid.

Immediate Source of Acquisition

De collectie H.C. Cras werd in de loop der tijd op verschillende manieren verworven. Cras zelf legateerde een viertal gedrukte seriewerken en zijn geschilderde portret aan de stadsbibliotheek. Zijn verspreid geraakte handschriften en boeken werden naderhand verzameld door het geschiedkundig dispuutgezelschap C.L.I.O., de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteitsbibliotheek. Deze laatste instelling heeft de werken van Cras mogelijk binnengekregen met de werken van zijn erfgenaam J.M. Kemper.

Appraisal

De collectie geeft een goed beeld van de visie op de rechtsgeleerdheid in de tijd van de Verlichting, in het bijzonder op het natuurrecht. Daarnaast zijn de collegelijsten en dictaten van groot belang voor onderzoek naar de geschiedenis van het Athenaeum Illustre.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

In de Universiteitsbibliotheek bevinden zich de dissertatie, oraties, disputaties en ander publicaties van Cras, alsmede collecties van zijn leerlingen: D.J. van Lennep en J.M. Kemper. Een negental brieven en autografen van H.C. Cras bevindt zich in de collectie van P.A. Diederichs.

Separated Materials

Een gedeelte van de collectie van J.M. Kemper, waarin zich enkele handschriften van Cras betreffende de codificatie van het burgerlijk wetboek bevinden, is opgenomen in het Nationaal Archief te Den Haag.

Bibliography

  • Catalogus librorum nitidissime maximam partem compactorum ... quos sibi collegerat ... Henricus Constantinus Cras ...: quorum publica fiet distracto ... die 12 Septembris 1820 et seqq.... Amsterdam, 1820.
  • J.M. Kemper. Nagelatene verhandelingen en redevoering van H.C. Cras, voorafgegaan van eene lijkrede op Mr. H.C. Cras. Amsterdam, 1822.
  • Chris L. Heesakkers en Piet Visser. De alleronaangenaamste arbeid uit welke de ziel weinig voedzel trekt. De praefatio van Mr. Hendrik Constantijn Cras tot zijn Catalogus Bibliothecae Publicae Amstelaedamensis (1796). Amsterdam, 2000.
  • Album academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1913. Bijlage II, p. 517-522.
  • C.J.H. Jansen. H.C. Cras (1739-1820). Hoogleraar en natuurrechtsgeleerde in hart en nieren. In: Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School, 1632-1877. Amsterdam, 1997, p. 287-309.

General

Alle handgeschreven commentaren op publicaties, de lezingen en de dictaten van Kemper kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Bijzondere Collecties. De overige collegedictaten, de collegelijsten en correspondentie kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De handschriften die verworven werden door de Universiteitsbibliotheek staan beschreven in de Catalogus der handschriften, Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, deel II, Amsterdam 1902.

Handschriften verworven door de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam vóór 1940 zijn opgenomen in het Register op de handschriften en archieven, samengesteld door de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam tussen de jaren 1923 en 1940.

Title
Inventaris van de collectie H.C. Cras (1771-1820)
Author
A.A. Bruins
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland